Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

NINA LOVENJAK   Jasmina Žohar

Učitelj začetnik (učitelj razrednega pouka) bo z neposrednim delom v oddelku spoznaval vzgojno izobraževalno delo v šoli.

NAČRT USPOSABLJANJA:

 • Pridobivanje izkušenj za izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ter pouka fakultativnih predmetov;
 • pridobivanje izkušenj za izvajanje interesnih dejavnosti (krožki in druge dejavnosti po delovnem programu);
 • izvajanje dejavnosti in sodelovanje pri športnih dnevih, kulturnih in naravoslovnih dnevih;
 • vodenje samostojnega učenja učencev;
 • izvajanje varstva učencev v jutranjem in popoldanskem času;
 • vodenje rekreativnih odmorov;
 • izvajanje dežurstev za vozače in čakajoče na izbirne predmete;
 • spremljanje učencev pri kosilu in vodenje v prostem času v zavodu;
 • sodelovanje z občino, krajevno skupnostjo, podjetji in društvi ter drugimi združenji v šolskem okolišu;
 • izpolnjevanje predpisane pedagoške dokumentacije in vodenje zapiskov o opažanjih pri učencih;
 • organiziranje in sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij, tekmovanj in drugačnih srečanj v zavodu ali zunaj njega ter spremljanje in varstvo učencev na prireditvah;
 • seznanitev s pedagoško dokumentacijo, internimi akti zavoda;
 • poznavanje ustavne ureditve Republike Slovenije in človekovih ter otrokovih pravic in temeljnih svoboščin;
 • poznavanje predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja;
 • izobraževanje in opravljanje preizkusa za varno opravljanje dela in varstva pred požarom;
 • seznanjenje z načrtovanjem organizacije in izvedbe izobraževalnega programa;
 • seznanjanje z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela;
 • poglabljanje specialne didaktike na področju, za katerega se kandidat usposablja, vključno z oblikovanjem podrobnega letnega načrta dela, pripravo učne ure in njeno izvedbo;
 • pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov z učenci, sodelavci, starši in drugimi udeleženci vzgojno – izobraževalnega procesa;
 • pridobivanje izkušenj pri razvijanju skupinske dinamike, komunikacije in pri izvajanju metod in oblik dela ter pri uporabi didaktičnih pripomočkov;
 • poglabljanje znanj o napredku učenca (formativno spremljanje);
 • poglabljanje znanj o preverjanju, ocenjevanju;
 • poznavanje nalog razrednika, pripravi roditeljskega sestanka in drugih oblik sodelovanja s starši;
 • samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah.

 

Kandidat bo v okviru individualnega dela z učenci oz. v manjših skupinah izvajal aktivnosti učenje učenja, kjer bo učence učil različnih strategij učenja, jih usmerjal v aktivnejšo izrabo prostega časa, razvijal samostojnost.

Pozornost bo dajal na socialno in čustveno opismenjevanje zaradi dobre vključenosti učencev, ki je eden ključnih varovalnih dejavnikov duševnega zdravja in temelj zadovoljstva z življenjem in v njem. Skrbel bo za miselno spodbudo ter psihološko varno in sproščeno vzdušje v razredu.

Skrbel bo za povezovanje staršev s šolo.

Z učenci razredne stopnje bo izvajal računalniške urice, v podporo in razvoju digitalne pismenosti, saj je potrebno učence navajati na delo z računalnikom in pravilno rabo le- tega.

V okviru pouka bo dodatna vrednost razrednim učiteljicam pri športu in drugih dejavnostih, kjer bo še posebej nudil pomoč učencem s posebnimi potrebami, gibalno oviranim učencem, ki nimajo spremljevalca.

Vključeval se bo k dejavnostim kolesarskega izpita in varne vožnje, sodeloval na plavalnem tečaju.

Posebna pozornost bo namenjena pomoči učencem Romom in izvajanju različnih delavnic v okviru uspešne socializacije Romov.

Sodeloval bo pri delu šolskega eko vrta in tako pri učencih in zaposlenih vzpodbujal okoljsko vzgojo.

Skrbel bo za prometno varnostno vzgojo na šoli in se povezoval z zunanjimi institucijami na področju varnosti.

Ažuriral in posodabljal bo spletno stran šole in skupaj z učenci izdelal spletni časopis.

V okviru počitniških dejavnosti bo izvajal različne ustvarjalne delavnice, sodeloval bo na plavalnih uricah ter na delavnicah na mednarodnem taboru, ki ga izvaja šola (Bogastvo narave za danes in jutri) kjer bodo učenci ob praktičnem delu in raziskovanju preživljali čas v naravi ter razvijali kompetence  sporazumevanja, socialne in državljanske kompetence, matematične, digitalno pismenost, okoljsko naravnanost.

Glede na predvideni časovni okvir projekta – 7 mesecev bo učitelj začetnik dobil mentorja. Ta oseba bo tudi njegov mentor pri nastopih za strokovni izpit.

Učitelj začetnik bo:

 1. mesec: spoznaval učence in delo v oddelku ter šolo kot celoto
 2. mesec: se bo samostojno vključeval v dejavnosti oddelka, šole, svetovalne službe
 3. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka
 4. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja
 5. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja ter izvajal nastope za strokovni izpit
 6. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja ter izvajal nastope za strokovni izpit
 7. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja

 

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

(Skupno 307 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost