Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

ŠOLSKA PREHRANA

JEDILNIK

 

Spoštovani starši oz. skrbniki!

ŠOLSKA PREHRANA

Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje učenčevega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Dobra, zdrava, raznovrstna, predvsem pa uravnotežena prehrana je osnova za dobro počutje in zdravje, za notranjo in duševno uravnoteženost, zbranost in vitalnost. Zaposleni na šoli si želimo, da se naši učenci v šoli dobro počutijo, so učno uspešni in imajo pozitivno samopodobo.

Da bi bila hrana čim bolj pestra in zdrava, jedilnike sestavlja skupina za sestavo jedilnikov. Pri sestavi jedilnikov komisija upošteva Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah (predpisane v Zakonu o šolski prehrani).

V namen ozaveščanja o zdravem prehranjevanju šola izvaja projekte in dejavnosti: ŠOLSKA SHEMA, TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, ŠOLSKI VRT, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje.

V prvem odmoru v jedilnici malicajo učenci od 2. do 5. razreda, v drugem odmoru pa učenci od 6. do 9. razreda. V obeh odmorih je zagotovljen nadzor dežurnih učiteljev, ki učence usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, pospravljanje, odnos do sošolcev).

V šolskem letu 2023/24 v šoli za učence nudimo obroke, in sicer:

 • MALICO,
 • KOSILO in
 • POPOLDANSKO MALICO PO 15. URI – za učence od 1. do 5. razreda, ki so v podaljšanem bivanju

Šola pripravlja malico za vse učence, popoldansko malico in kosila pa za tiste, ki se na te obroke naročijo.

CENIK ŠOLSKE PREHRANE (velja od 1. 9. 2023)

  • MALICA (dopoldanska) – 1,10 €/dan,
  • KOSILO za učence od 1. do 5. razreda – 2,70 €/dan,
  • KOSILO za učence od 6. do 9. razreda – 3,00 €/dan,
  • POPOLDANSKA MALICA po 15. uri – 0,80 €/dan.

ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Starši oziroma naročnik morajo v primeru bolezni otroka prehrano odjaviti v tajništvu (tel. 02 545 96 00) oziroma pri razredniku do 8. ure zjutraj.

Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu odjave. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč. Prepozno odpovedane ali sploh neodpovedane obroke morajo starši poravnati. Kosilo bo potekalo v času od 11.25 do 13.25 ure, po razporedu na urniku kosil. Vodja šolske prehrane je ga. Lea Kuzmič, ki je tudi vodja skupine za sestavo jedilnikov. V skupini so še predstavnik vrtca in dva predstavnika kuharskega osebja.

Prehrano vodimo s pomočjo e-Asistenta (modul prehrana), zato vas prijazno naprošamo, da vse morebitne spremembe pravočasno javljate v tajništvo oz. razredniku.

Starši oz. naročnik lahko naročila šolske prehrane:

 • TRAJNO PREKLIČETE tako, da na obrazcu Preklic prijave na šolsko prehrano datumsko navede, kdaj se trajno odjavi prehrana. Obrazec učenec odda v tajništvu.
 • ZAČASNO ODJAVITE za naslednji dan oz. dneve tako, da:
 • pokličete v tajništvo na telefonsko številko 02/ 545 96 00 med 7.00 in 8.00 uro,
 • pošljete odjavo preko spletnega obrazca ODJAVA PREHRANE (nepopolnih odjav, iz katerih niso razvidni vsi podatki, ne bomo upoštevali).

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8.00 ure.

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani se ne odštevajo oz. ne subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Posamezne obroke za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi vodja dejavnosti na šoli ali razrednik.

Odjava velja z naslednjim dnem po prejemu odjave.

DIETNA PREHRANA

Za dietno prehrano se upošteva samo zdravniško potrdilo. Starši na spletni strani šole najdete obrazec Vloga za zagotovitev dietne prehrane. Obvezna priloga obrazca je zdravniško potrdilo. Iz potrdila mora biti razvidna vrsta diete s konkretno navedbo živil oz. sestavin, ki jih učenec ne sme uživati ter časovno obdobje trajanje diete. Potrdilo naj bo izdano na obrazcu Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka, skupaj s Katalogom medicinsko indiciranih diet. Vlogo skupaj s potrdilom oddajte razredniku oz. vodji šolske prehrane.

Vloga za zagotovitev dietne prehrane _ 2023/24

Vodja šolske prehrane je učiteljica Lea Kuzmič, ki je tudi vodja skupine za sestavo jedilnikov. V skupini so še vzgojiteljica iz vrtca in dva predstavnika kuharskega osebja.

SUBVENCIONIRANI OBROKI – MALICA IN KOSILO

Odobritev subvencije prehrane izhaja iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državne štipendije, zato ni potrebno oddajati vlog za subvencijo, ne šoli in ne Centru za socialno delo (CSD), razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku (v tem primeru mora vložiti vlogo za otroški dodatek na CSD).

Šola obračunava prehrano (SUBVENCIJO) na podlagi odobrene subvencije zabeležene v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) – evidenca, ki poteka med Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije (stanje junij 2023):

 • Subvencija v višini cene malice pripada učencem: pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 652,12 €.
 • Subvencija v višini cene kosila pripada učencem: pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. 9. 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.
 • Subvencijo za malico in kosilo lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil.

VODENJE OBROKOV PREHRANE 

Prehrano vodimo s pomočjo e-Asistenta (modul prehrana), tako da vas prijazno naprošamo, da vse morebitne spremembe pravočasno javljate v tajništvo na telefonsko številko 02/545 96 00 oz. na elektronski naslov: tanja.casar.horvat@ospuconci.si.

SKUPINA ZA ŠOLSKO PREHRANO

Na predlog ravnatelja je imenovana skupina za prehrano, ki jo sestavljajo:

 • Lea Kuzmič (vodja prehrane),
 • Milan Časar,
 • Tadeja Turza
 • Anja Simonič

Skupina za prehrano se vsako šolsko leto znova potrdi.

Naloge skupine za prehrano so: sestava jedilnikov, obravnava predlogov in pripomb učencev oz. staršev, opravlja druge naloge.

(Skupno 47.877 obiskov, današnjih obiskov 54)
Dostopnost