Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Otroci s posebnimi potrebami

Organizacija dodatnega in dopolnilnega pouka ter izvajanje pomoči učencem

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. Pri dodatnem pouku snov poglabljajo, razširjajo, raziskujejo, se pripravljajo na tekmovanja.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Obiskujejo ga lahko celo leto ali samo občasno, po potrebi. Razpored dopolnilnega pouka za posamezne predmete je razviden na urniku. O obisku dodatnega in dopolnilnega pouka učitelji vodijo evidenco.

Individualna in skupinska pomoč

Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem za premostitev učnih težav, vendar so jo lahko deležni le učenci, ki so predhodno obiskovali dopolnilni pouk in ga morajo kljub pomoči učitelja obiskovati še naprej. Učne težave so pogojene z notranjimi dejavniki, ki jih je otrok prinesel na svet, in/ali zunanji dejavniki, ki izhajajo iz socialnega okolja.

Dolžnost učenca, ki je deležen pomoči, je redno obiskovanje individualnih in skupinskih ur, v nasprotnem primeru se učencu tovrstna oblika pomoči odvzame. Izvajajo jo učitelji naše šole, in sicer v času pouka, po pouku in med prostimi urami učenca. Poteka lahko individualno ali pa v manjših skupinah, ki se oblikujejo fleksibilno glede na potrebe učencev.

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč (DSP) je oblika pomoči, ki omogoča učencu s posebnimi potrebami individualiziran, prilagojen pristop in mu olajša šolsko delo. Do DSP so upravičeni učenci, za katere Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (KUOPP) ugotovi, da otrok potrebuje pomoč in otroku s PP izda odločbo. Učenec v šoli dela po individualiziranem programu (IP).

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranih programov ravnatelj šole imenuje strokovne skupine (za vsakega učenca posebej), ki jih sestavljajo strokovni delavci šole in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja. Pri pripravi individualiziranih programov sodelujejo tudi starši otroka in otrok sam.

Z individualiziranim programom se določijo:

  • oblike delana posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oziroma pri predmetnih področjih,
  • način izvajanja dodatne strokovne pomoči,
  • prehajanje med programiter
  • potrebne prilagoditvepri: organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka.

 

Pri izdelavi IP tako prehodimo vse štiri komponente didaktičnega križa:

  1. SPOZNAVANJE (ocenjevanje, diagnostika)
  2. NAČRTOVANJE
  3. IZVAJANJE
  4. VREDNOTENJE (evalvacija).

 

DSP učencem nudijo strokovnjaki (specialni pedagogi, pedagogi, socialni pedagogi, psihologi, logopedi, učitelji in drugi). Izvaja se v oddelku ali izven njega, individualno na različne načine in v različnih oblikah. Ima dve funkciji: pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir in motenj (rehabilitacijsko funkcijo) in kot učna pomoč (funkcija pomoči pri učenju).

DSP je orientirana k potrebam enega učenca in je načrtovana tako, da vsakemu učencu s posebnimi potrebami na njemu primeren način približa učno snov ali pa mu nudi pomoč pri soočanju z različnimi težavami ne samo v šoli znanja, ampak tudi v šoli življenja.

(Skupno 444 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost