Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Zakonska določila

Svet šole je zakonsko opredeljen v 46., 47., in 48. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom učenca. Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. Delavci šole volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. Postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev določa akt o ustanovitvi. Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

Svet šole sestavljajo

 • trije predstavniki ustanovitelja;
 • trije predstavniki staršev;
 • pet predstavnikov delavcev.

 

Pristojnosti sveta šole so:

 • sprejema program razvoja zavoda;
 • imenuje in razrešuje ravnatelja;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih programov;
 • obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki;
 • sprejema pravila in druge splošne akte;
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične obračune;
 • s soglasjem ustanovitelja odloča o najemu kreditov;
 • ustanovitelju in ravnatelju zavoda podaja predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
 • sprejema program reševanja presežnih delavcev v zavodu;
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
 • v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v skupnost zavodov;
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ter splošnimi akti zavoda.

 

Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

 

(Skupno 1.539 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost