Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

ŠOLSKA PREHRANA

Jedilnik

Spoštovani starši!

Tudi v šolskem letu 2022/23 v šoli za učence nudimo obroke, in sicer:

 • MALICO,
 • KOSILO in
 • POPOLDANSKO MALICO PO 15. URI – za učence od 1. do 5. razreda, ki so v podaljšanem bivanju

Šola pripravlja malico za vse učence, popoldansko malico in kosila pa za tiste, ki se na te obroke naročijo.

Cena:

 • dopoldanska malica – 0,90 €,
 • kosilo za učence od 1. do 5. razreda – 2,60 €,
 • kosilo za učence od 6. do 9. razreda – 2,90 €,
 • popoldanska malica po 15. uri – 0,80 €.

Starši oziroma naročnik morajo v primeru bolezni otroka prehrano odjaviti v tajništvu (tel. 02 545 96 00) oziroma pri razredniku do 8. ure zjutraj.

Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu odjave. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč. Prepozno odpovedane ali sploh neodpovedane obroke morajo starši poravnati. Kosilo bo potekalo opraviti v času od 11.25 do 13.25 ure, po razporedu na urniku kosil. Vodja šolske prehrane je ga. Lea Kuzmič, ki je tudi vodja skupine za sestavo jedilnikov. V skupini so še predstavnik vrtca in dva predstavnika kuharskega osebja.

V skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID – 19 se malica večinoma organizira v matičnih učilnicah, za manjše število oddelkov pa v jedilnici. V prvem odmoru malicajo v jedilnici učenci 3., 4. in 5. razreda, v drugem odmoru pa v jedilnici malicajo učenci 8. in 9. razreda. V obeh odmorih je zagotovljen nadzor dežurnih učiteljev. Kosilo bo potekalo v jedilnici šole, po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev. Za eno mizo bodo sedeli učenci istega oddelka, ki bodo vzdrževali socialno distanco. Mize v jedilnici se za vsako skupino razkužijo.

Prehrano vodimo s pomočjo e-Asistenta (modul prehrana), tako da vas prijazno naprošamo, da vse morebitne spremembe pravočasno javljate v tajništvo oz. razredniku.

Starši oz. naročnik lahko naročila šolske prehrane:

 • TRAJNO PREKLIČE tako, da na obrazcu PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO datumsko navede, kdaj se trajno odjavi prehrana. Obrazec učenec odda v tajništvu.
 • ZAČASNO ODJAVI za naslednji dan oz. dneve tako, da:
  • pokliče v tajništvo na telefonsko številko 02/ 545 96 00 med 7.00 in 8.00 uro,
  • pošlje odjavo preko spletnega obrazca ODJAVA PREHRANE (nepopolnih odjav iz katerih niso razvidni vsi podatki, ne bomo upoštevali).

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8.00 ure.

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani se ne odštevajo oz. ne subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Posamezne obroke za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi vodja dejavnosti na šoli ali razrednik.

Odjava velja z naslednjim dnem po prejemu odjave.

 

Za dietno prehrano se upošteva samo zdravniško potrdilo. Starši na spletni strani šole najdete obrazec Vloga za zagotovitev dietne prehrane. Obvezna priloga obrazca je zdravniško potrdilo. Iz potrdila mora biti razvidna vrsta diete s konkretno navedbo živil oz. sestavin, ki jih učenec ne sme uživati ter časovno obdobje trajanje diete. Potrdilo naj bo izdano na obrazcu Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka, skupaj s Katalogom medicinsko indiciranih diet. Vlogo skupaj s potrdilom oddajte razredniku oz. vodji šolske prehrane.

Vloga za zagotovitev dietne prehrane 2022/23

Vodja šolske prehrane je učiteljica Lea Kuzmič, ki je tudi vodja skupine za sestavo jedilnikov. V skupini so še vzgojiteljica iz vrtca in dva predstavnika kuharskega osebja.

 

Subvencionirani obroki – malica in kosilo

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • Subvencija v višini cene malice pripada učencem: pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 563,60 €.
 • Subvencija v višini cene kosila pripada učencem: pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 382,82 €.

SKUPINA ZA PREHRANO

Na predlog ravnatelja je imenovana skupina za prehrano, ki jo sestavljajo:

 • Lea Kuzmič (vodja prehrane),
 • Milan Časar,
 • Liljana Gomboc,
 • Petra Gjergjek.

Skupina za prehrano se vsako šolsko leto znova potrdi.

Naloge skupine za prehrano so:

 • sestava jedilnikov,
 • obravnava predlogov in pripomb učencev oz. staršev,
 • opravlja druge naloge.
(Skupno 36.888 obiskov, današnjih obiskov 29)
Dostopnost