ŠOLSKA PREHRANA

JEDILNIK

Naročnik lahko naročila šolske prehrane:

  • TRAJNO PREKLIČE tako, da pokliče v tajništvo in navede datumsko, kdaj se naj trajno odjavi prehrana;
  • ZAČASNO ODJAVI za naslednji dan oz. dneve tako, da pokliče v tajništvo na telefonsko številko 02/ 545 96 00 med 7:00 in 9:00 uro ali pošlje odjavo po elektronski pošti tanja.horvat@ospuconci.si

Za dietno prehrano se upošteva samo zdravniško potrdilo. Starši na spletni strani šole najdete obrazec Vloga za zagotovitev dietne prehrane. Obvezna priloga obrazca je zdravniško potrdilo. Iz potrdila mora biti razvidna vrsta diete s konkretno navedbo živil oz. sestavin, ki jih učenec ne sme uživati. Vlogo skupaj s potrdilom oddajte razrednikom oz. vodji šolske prehrane.

OZNAČEVANJE ALERGENOV V HRANI

VLOGA ZA ZAGOTOVITEV DIETNE PREHRANE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

Šola pripravlja malico za vse učence, popoldansko malico in kosila pa za tiste, ki se na te obroke naročijo. Cena dopoldanske in popoldanske malice je 0,80 €. Cena kosila za učence od 1. do 5. razreda znaša 2,25 €, za učence od 6. do 9. razreda pa 2,55 €. Cena popoldanske malice po 15. uri znaša 0,50 €. Starši oziroma naročnik morajo v primeru bolezni otroka prehrano odjaviti v
tajništvu (tel. 02 545 96 00) oziroma pri razredniku do 8. ure zjutraj. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu odjave. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč. Prepozno odpovedane ali sploh neodpovedane obroke morajo starši poravnati.
Kosilo je možno opraviti v času od 11.30 do 13.30. Za učence višjih razredov je organiziran odmor za kosilo od 13.05 do 13.25. Vodja šolske prehrane je učiteljica Sonja Franko, ki je tudi vodja skupine za sestavo jedilnikov. V skupini so še vzgojiteljica iz vrtca in dva predstavnika kuharskega osebja.


Subvencije za kosilo od 1. 2. 2017 dalje.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.


 

SKUPINA ZA PREHRANO

Na predlog ravnatelja je imenovana skupina za prehrano, ki jo sestavljajo:

  • Sonja Franko (vodja šolske prehrane)
  • Milan Časar
  • Liljana Gomboc
  • Klavdija Kren

Skupina za prehrano se vsako šolsko leto znova potrdi.

Naloge skupine za prehrano so:

  • sestava jedilnikov,
  • obravnava predlogov in pripomb učencev oz. staršev,
  • opravlja druge naloge.