Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Kulturna šola

Na OŠ Puconci smo se v šolskem letu 2019/2020 ponovno prijavili na projekt KULTURNA ŠOLA in bili ponovno, zdaj že tretjič zaporedoma, izbrani na podlagi dela na kulturnem področju. Naziv smo pridobili za obdobje štirih let, in sicer do leta 2024. Tako bomo tudi v letošnjem šolskem letu temu projektu namenili posebno pozornost.

Na šoli bodo učencem ponujene mnoge interesne dejavnosti in izbirni predmeti, kjer si bodo učenci izpopolnjevali svoje znanje. Sodelovali bodo lahko v raznih dejavnostih; plesnem krožku, likovnem krožku, turističnem krožku, v folklorni skupini, ustvarjali igro pri dramskem krožku, se učili recitacij pri recitacijskem krožku, sodelovali v fotografskem krožku… Učenci se bodo skupaj z mentorji predstavili na različnih tekmovanjih in natečajih. Sodelovali bodo na šolskih, območnih, regionalnih in državnih tekmovanjih. Predstavili bodo svoje delo tudi na proslavah in s tem predstavljali šolo tako v domači kot tudi v širši okolici. Že vrsto let učenci dosegajo na teh tekmovanjih in natečajih lepe rezultate in verjamem, da bodo tudi v letošnjem šolskem letu enako uspešni kot doslej.

Interesne dejavnosti in projekti, v katerih so bili učenci do sedaj najbolj uspešni, so naslednji:

 • dramska skupina Veseli sončki
 • dramska skupina Puconski vragci
 • dramska skupina POŠ Mačkovci
 • pevski zbor (otroški in mladinski)
 • recitacijska skupina
 • folklorna skupina
 • fotografska skupina
 • likovna skupina
 • šolski radio
 • projekt Objem
 • šolski časopis
 • projekt Popestrimo šolo
 • projekt Turizmu pomaga lastna glava
 • mednarodno sodelovanje s šolo iz Avstrije

   

Sam naziv nam veliko pomeni in delo na tem področju izpopolnjuje tako mentorje kot tudi učence in zaradi tega bomo v šolskem letu 2023/2024 temu projektu namenili spet posebno pozornost.

Mednarodni tabor Bogastvo narave za danes in jutri

Mednarodni tabor »Bogastvo narave za danes in jutri« organizira OŠ Puconci skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v M. Soboti, ki je že kar nekaj letna tradicija.

Odvijal se bo po zaključku šolskega leta, zadnji teden v mesecu juniju. Namenjen je učencem od 6. do 9. razreda.

Pod vodstvom različnih mentorjev se na taboru prepletajo vsebine, ki se navezujejo na okolje, zdrav način življenja, energijo, ohranjanje naše dediščine, naravoslovje in tehniko. Pri vsem tem smo več ali manj osredotočeni na domačo pokrajino, našo občino in Krajinski park Goričko.

Poleg naših učencev se ga redno udeležujejo tudi osnovnošolci iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije ter drugih osnovnih šol po Sloveniji, kateri imajo tako možnost pridobivati nova znanja in izkušnje, se sprostiti in sklepati nova prijateljstva.

Spletna stran: http://bogastvonarave.splet.arnes.si/

Rastem s knjigo

Je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga pripravljajo Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvo slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi in šolskimi knjižnicami. S projektom skušamo učence motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev in jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

V okviru projekta bodo učenci 7. razreda obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti. Ob obisku bo vsak sedmošolec dobil svoj izvod knjige, ki jo izbere Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Začetek projekta je 2.november. Učenci naše šole bodo obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti 22. in 23. 2. 2024.

Spletna stran: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/

 

 

Projekt »Šolski EKO vrtovi«

Šolski EKO vrt je sodoben učni pripomoček in čudovita popestritev šolske okolice ter zanimiv učni poligon za otroke – spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo. Zraven šole stojijo EKO učilnica, permakulturni vrt, visoke grede, čutna pot, učilnice na prostem, sadovnjak, njiva in čebelnjak. Tudi podružnični šoli Mačkovci in Bodonci ter vse enote vrtcev gojijo ljubezen do narave na svojih vrtovih. Z novimi znanji želimo našim učencem privzgojiti ljubezen in skrb do narave s pravilnimi pristopi, od semena do pridelka na ekološki način. Z urejenim šolskim vrtom pripomoremo k ozaveščanju učencev, staršev in občanov za varovanje okolja in zdrav način življenja.

V šolskem letu 2023/2024 bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • skozi celo šolsko leto bomo, predvsem v času podaljšanega bivanja, aktivno urejevali in skrbeli za šolski vrt, visoke grede ter cvetlične gredice,
 • aktivno sodelovali s projektom Zdrava šola ter Eko šola,
 • izvedli delavnice ob naravoslovnih dnevih učencev,
 • izvedli popoldansko neformalno srečanje z učenci, starši, starimi starši ter širšo lokalno skupnostjo ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila 2024,
 • ozaveščali učence in starše o pomembnosti ekološke pridelave ter lokalne in sezonske hrane,
 • na čutni ravni doživljali bogastvo našega okolja, ozaveščali o pomembnosti ohranjanja zdrave narave.

Spletna stran: solskiekovrt.si

Zdrava šola

Evropski projekt mreže Zdravih šol bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2023/2024. V okviru projekta Zdrave šole se zdravje pojmuje celostno, kar pomeni, da se enakovredno posvečamo telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu zdravju. Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh udeleženih, in sicer učencev, zaposlenih na šoli, staršev in starih staršev. Nadgrajujemo temo duševnega zdravja, predvsem v programih Izboljšanje duševnega zdravja in To sem jaz, v proces pouka pa bo vključena tudi čuječnost in meditacija.

Temu primerno so izbrane tudi naše dejavnosti. K omenjeni temi pa bomo dodali še dejavnosti s področja prehrane in gibanja. V izvajanju dejavnosti se povezujemo z drugimi projekti na šoli, interesnimi dejavnostmi, se navezujemo na upoštevanje hišnega reda, vzgojnega načrta in pravil šole.

Prav tako sodelujemo z lokalno skupnostjo in s šolsko zdravstveno službo. S pomenom zdravega življenjskega sloga želimo ozavestiti vse udeležence, hkrati pa je naš cilj, da bi se v načrtovane dejavnosti vključevalo čim večje število učencev, zaposlenih, staršev, starih staršev in ostalih. Želimo si, da bi skrb za zdravje postala naš skupen cilj, zato bomo tudi v prihodnje delovali v smeri razvijanja dobrih medsebojnih odnosov ter izboljševali sodelovanje med šolo, domom in skupnostjo, na kar se bo navezovala tudi letošnja rdeča nit v okviru Zdravih šol, ki se glasi Lepa beseda lepe odnose najde. Prav tako pa bomo z raznimi dejavnostmi vzpodbudili medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje različnih generacij in obeležili okroglo obletnico delovanja 30. let Slovenke mreže zdravih šol.

Obvestila:

Projekt OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta OBJEM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

V projekt smo vključeni od šolskega leta 2017/2018 in traja 5 let. Namenjen je razvoju inovativnih učnih okolij in oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, predvsem na področju sporazumevalne zmožnosti – bralne in kulturne pismenosti. V okviru projekta je naša šola vključena v sklop “Bralna pismenost in razvoj slovenščine”. Bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti in ima bistven pomen pri mišljenju in učenju. V projekt so vključena vsa predmetna področja, v ospredju je učenec, razvijanje motiviranosti za branje, bralnih veščin, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega. S projektom želimo doseči, da bi branje postalo vrednota.

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z osnovnimi cilji projekta OBJEM, dejavnosti bomo podkrepili z medpredmetnim povezovanjem in s sodelovanjem s šolsko knjižnico pri pouku. Učitelji, člani šolskega razvojnega tima, se bodo udeleževali usposabljanj, ki jih bo nudil ZRSŠ v okviru projekta, izvajali bodo kolegialne hospitacije ter pridobljeno znanje in izkušnje prenašali na ostale strokovne sodelavce.

Kaj je naš cilj?

Razviti in preizkusiti tiste pedagoške strategije/pristope in pedagoške prakse, ki bodo  tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k dvigu splošnih kompetenc učencev, še posebej na področju bralne  pismenosti.

Naše naloge in cilji so:

 • razvijati inovativna učna okolja, ki omogočajo dvig splošnih in specifičnih kompetenc učencev, ki jim zagotavljajo uspešno vključevanje v družbo ter kasneje posredno tudi na trg dela,
 • razvijati in preizkusiti didaktične pristope pri učenju in poučevanju, ki spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti skozi učinkovitejšo rabo slovenščine in z namenom zmanjševanja razlik med spoloma ter vključevanjem ranljivih skupin,
 • razvijati raznovrstne motivacije za branje z aktivno participacijo učencev z branjem kakovostnih različnih leposlovnih in poučnih knjig,
 • razvijati in preizkusiti strategije učinkovite rabe slovenščine kot učnega jezika, kar je povezano z uspešnostjo pouka vsakega predmeta (ozavestiti pomen spoznavnega govora za učenje in odnosnega govora, ki pripomore k motivaciji za učenje in boljšemu odnosu do šole/predmeta) po celotni vertikali izobraževanja …

Trajanje projekta: od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

Projekt OBJEM, v katerega smo vključeni kot razvojni VIZ že od šolskega leta 2028/2019, se je podaljšal do 31. 10. 2022. 

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

OŠ Puconci sodeluje v projektu OBJEM v vlogi razvojnega VIZ-a. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. Prožne oblike učenja so oblike poučevanja
in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost,
osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalnost in inovativnost,
kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost. Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo
pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije. Projekt se s tem šolskim letom zaključuje, učitelji pa bomo poskrbeli za trajnost projekta.

GOR PA DOL PO PÜJCOVON VARAŠE

GOR PA DOL
PO PÜJCOVON VARAŠE
https://www.youtube.com/watch?v=idr8oru12-s&feature=youtu.be

Gor pa doj po Püjcovon varaše – turistična naloga za 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava

Na letošnji 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava, ki je razpisan na temo Turistični spominek mojega kraja, smo prijavili turistični proizvod »Gor pa doj po Püjcovon varaše«.

Za program in izvedbo turističnega proizvoda, so se člani turističnega podmladka odločili na podlagi lanskoletne izkušnje ter želje po vključitvi turističnega proizvoda v lokalno okolje. Vsebino programa si lahko preberete v raziskovalni nalogi.

Hkrati pa vas vabimo, da nas in naše celoletno delo podprete z obiskom v torek, 16. 4. 2019, v Murski Soboti, v trgovskem centru Mercator, Plese 1, med 14. in 18. uro. Obiska vam ne bo žal, saj boste lahko na naši stojnici poizkusili lokalne dobrote ter si domov odnesli še kakšen spominek.

Učenci turističnega podmladka OŠ Puconci z mentorji

Turistična raziskovalna naloga: Gor pa doj po Püjcovon varaše

(več …)

Obvestilo o stavki

Ljubljana, marec 2018

Spoštovani starši,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo bili sredi minulega meseca – zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

(več …)

Projekt Pot do lokalne hrane


Projekt: Pot do lokalne hrane na OŠ Puconci

Na OŠ Puconci smo se z velikim veseljem vključili v projekt Pot do lokalne hrane. Zavedamo se, da je izobraževanje in ozaveščanje ljudi, predvsem pa otrok ključnega pomena za izboljšanje stanja v našem okolju in tudi širše. Vse premalo se zavedamo, da smo odvisni od narave, ki pa jo žal neizmerno izkoriščamo, pri tem pa ne mislimo na naše nadaljnje rodove.

Vse preveč razmišljamo materialno, le da je poceni, da je hitro, čim enostavneje in mislimo, da je za nas in naše otroke tako najbolje oz. lahko bi tudi rekli, da sploh ne razmišljamo.

Žal pa je to vse do takrat, ko se nam narava, mati Zemlja ne upre, ko vse pogosteje zbolevamo za različnimi boleznimi in ravno zato smo  vrtci in šole ključnega pomena pri ozaveščanju zdravega načina življenja. Veseli smo, da smo velikokrat del dobrih projektov in s tem pridobivamo veliko dodano vrednost, posledično se tudi materialni pogoji izboljšujejo in s tem raste kvaliteta našega dela oz. življenja na sploh.

Najpomembnejša pa je jasna in poštena namera v projektu in vedno znova si želimo, da bi projekt živel še naprej, ne samo v času njegovega trajanja.

Na naši šoli, OŠ Puconci, bomo vsa ta znanja širili in jih iz leta v leto predajali novim generacijam, ter njihovim staršem, starim staršem, kakor tudi širši lokalni skupnosti.

Na naši OŠ že od nekdaj razvijamo ljubezen in spoštovanje do narave. To zelo dobro dokazuje naša šolska okolica, tako matične šole kakor tudi podružničnih šol.

S ponosom vas vabimo, da se sprehodite okrog naše šole, kjer boste uživali ob Eko učilnici, šolskem Eko vrtu, ki je zgrajen po principu permakulture, pa naš hotel za žuželke, kompostniki, leseni zbiralniki deževnice s strehe, občudujete lahko medoviti vrt, čebelnjak, sadovnjak, našo njivo, na kateri je letos bila posejana ajda, visoke grede ob jedilnici in šolski kuhinji,  čutna pot v obliki rožice z učilnicami na prostem,  v bližini pa je veliko možnosti za igre na različnih igriščih in zunanjih napravah.

Zelo veseli smo materialnih pridobitev, ki je dvigujejo nivo kvalitete našega poučevanja in bivanja v naši šoli. To so:

Učilnice na prostem ter številne klopi, ki so popestrile in obogatile naš pouk, ter preživljanje prostega časa v okolici šole. Bivanje na prostem, na svežem zraku, se je izjemno povečalo, na obrazih učencev je videti zadovoljstvo in radost ob druženju s prijatelji, sošolci. Vsekakor je to izjemna naložba v prihodnost in zdravje.

Iz jedilnice in šolske kuhinje krasijo pogled visoke grede. Pogled na zelišča, zelenjavo, ki jo z veseljem uporabijo naši kuharji, ko se dnevno trudijo pripravljat zdrave obroke za nas, so kot čudovita slika.

Čutna pot v obliki rožice,k i so jo pomagale zgraditi pridne roke naših učencev, sedaj krasi šolsko dvorišče, ter nas vedno znova opominja, da imamo več čutil, kot se jih zavedamo in v tem hitrem tempu življenja vse premalo občutimo.

Ob naši eko učilnici smo postavili lesene zabojnike za shranjevanje orodja in materialov potrebnih za delo na vrtu, hkrati pa nam služijo še kot klopi za počitek, pouk in druženje ob šolskem vrtu.

Sušilnica za sadje, zelišča in zelenjavo je postavljena v sami eko učilnici in nam služi za redno sušenje jabolk s šolskega sadovnjaka, ter zelišč, katerih vzgojimo na šolskem vrtu izjemno veliko. Uporabljamo jih pri zeliščnem krožku za različne izdelke, med drugim radi pripravimo zeliščne čaje in namaze ob različnih priložnostih in dogodkih na naši šoli, občasno tudi pri šolski malici.

Omeniti moramo da je izjemna pridobitev tudi bakren destilator za zelišča, s katerim učimo in demonstriramo, kaj vse nam rastline lahko dajo in na kakšne načine produkte iz destilatorja lahko uporabljamo. To so seveda eterična olja in hidrolati.

Ob šoli leži tudi šolska njiva, ki je vsako leto zasajena z drugimi žiti ali poljščinami. Letos je na njivi bila zasejana ajda.  Ob tem se nam je zdelo  pomembno, da učenci spoznajo kako pridemo do moke in smo zato kupili mali električni mlin na kamen.

Letos je zelo bogata letina in tudi naš sadovnjak je bogato obrodil, zato smo želeli pokazati na kakšne  načine lahko shranimo ali predelamo jabolka. Iz obranih jabolk smo naredili krhlje, pripravili jabolčni kis, iztisnili sok, skuhali kompot, ter pripravili različna peciva.

Seveda so se v projektu Pot do lokalne hrane izvedle tudi številne delavnice, ki so nam vsem dale bogate izkušnje in znanja, z njimi bomo lažje dosegali cilje na večih  področjih.

Pri omenjenem projektu so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda, učitelji, tehniški kader, zunanji sodelavci, starši, stari starši ter širša lokalna skupnost.

Delavnice:

Dan Zemlje, 19.4.2018, 1. -5. razred skupaj s starši in starimi starši:

 1. NARAVA – SEME IN KALITEV,
 2. VISOKE GREDE – POLNJENJE PO NAČELIH PERMAKULTURE,
 3. MEDOVITI VRT,
 4. SKRB ZA OKOLJE – IZDELOVANJE NAKUPOVALNE VREČKE,
 5. GIBANJE V NARAVI – RAVNOTEŽJE,
 6. USTVARJAMO Z NARAVNIMI MATERIALI – LANDART,
 7. KULINARIČNA DELAVNICA – ZELIŠČNI ČAJI IN NAMAZI.

 

Pri spoznavanju okolja je bila izvedena delavnica:

 1. REZANJE SADNEGA DREVJA.

 

Pri podaljšanem bivanju smo izvedli:

 1. SPOZNAVANJE RASTLIN V ŠOLSKEM VRTU IN IZDELOVANJE HERBARIJA.

 

Naravoslovni dan za 6., 8., in 9. razrede, 7.5.2018, je obsegal:

 1. UČNI VRT IN SAJENJE: ČIŠČENJE GRED NA ŠOLSKEM EKO VRTU IN SAJENJE SADIK IZ DNEVA ZEMLJE, ZASADITEV VISOKIH GRED IN VRTA,
 2. MEDOVITI VRT, OKOPAVANJE, SAJENJE IN SPOZNAVANJE MEDOVITIH RASTLIN,
 3. PREDAVANJE: KORISTNE ŽUŽELKE V VRTU,
 4. PREDAVANJE: NAŠA SUPER HRANA – LOKALNA HRANA, ZAKAJ JE POMEMBNO KUPOVATI LOKALNO HRANO?, SPOZNAVANJE ZAŠČITENE GEOGRAFSKE OZNAČBE, EKO (PTUJSKI LÜK , ŠTAJERSKO PREKMURSKO BUČNO OLJE, DIŠI PO PREKMURJU,…),
 5. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – MOBILNA BOSA HOJA-ČUTNA POT, KNAJPANJE Z VODO, SPOZNAVANJE ZELIŠČ, ZELENI RAZISKOVALCI IN ZELIŠČNI DETEKTIV,
 6. JOGA ZA OTROKE.

 

Za naravoslovni dan za učence od 1. – 5. razreda, 15.5. 2018, smo izbrali:

 1. PREDAVANJE: POT DO LOKLANE HRANE,
 2. PTUJSKI LÜK,
 3. JOGA ZA OTROKE,
 4. BOSA HOJA, ČUTNA POT IN ZELIŠČA,
 5. PITNIKI ZA PTICE,
 6. PREHRANSKA PIRAMIDA,
 7. TABLICE ZA OZNAČEVANJE NA VRTU,
 8. ČEBELAR, PREDAVANJEN O ČEBELAH.

 

Tehniški dan, 1.-9. razreda, 15.9. 2018 v sodelovanju s širšo lokalno skupnostjo.

 1. ŠOLSKI EKO VRT: – UREJANJE GREDIC, POBIRANJE PRIDELKOV, REZANJE ZELIŠČ ZA SUŠENJE, POBIRANJE SEMEN,
 2. ŠOLSKA EKO UČILNICA: – REZANJE JABOLK ZA SUŠENJE V SUŠILNICI (KRHLJI), DESTILACIJA ZELIŠČ (HIDROLAT IN ET. OLJA), SPOZNAVANJE RAZLIČNIH ŽIT IN MLETJE V MOKO V GOSP. EL. MLINU NA KAMEN, PRIPRAVA JABOLČNEGA KISA,
 3. SADOVNJAK, NABIRANJE IN SHRANJEVANJE JABOLK,
 4. POSLIKAVA KAMNOV – KAMNITA REKA,
 5. ČUTNA POT – NAŠA ROŽICA, IZDELAVA IN POLNJENJE RAZLIČNIH NAR. MATERIALOV, SPOZNAVANJE RAZLIČNIH ČUTIL SKOZI IGRO V NARAVI (TIP, VOH, OKUS, SLUH, VID),
 6. TOKOKROG VODE, VARČEVANJE Z VODO,
 7. OBISK CEROP-A V PUCONCIH, LOČEVANJE ODPADKOV,
 8. IZDELAVA SEDEŽNIH GARNITUR IZ PALET, ODPADNO JE UPORABNO,
 9. URBANI ŠPORTI,
 10. ŠPORTNE AKTIVNOSTI, NAMIZNI TENIS IN BADMINTON,
 11. KULINARIČNA DELAVNICA, ZELIŠČNI NAMAZI IN ČAJI,
 12. SI: RAZSTAVA ZELENJAVE, FOTOGRAFIJ, POKUŠINA, PREIZKUŠANJE DIGITALNE IGRICE, KI JE NASTALA V PROJEKTU.

 

Kot lahko razberete smo izvedli številne delavnice in ob njih dosegli različne cilje, ter s tem pridobili neprecenljive, bogate izkušnje, ki jih bomo lahko po svojih najboljših močeh  v življenju s pridom uporabljali. Želimo, da se vedno znova spomnimo, da nam narava daje življenje. In zato jo moramo spoštovati, ohranjati, jo čuvati in neizmerno imeti radi.

Hvala ti mati Zemlja.

 

Iz zemlje ženejo kali,

v soncu svetlem plod zori,

Sonce ljubo, Zemlja draga

za darove Vama hvala.

 

Mentorica: Iva Kosednar


 

Kot partner v projektu smo z nosilcem projekta Skupina vrtovi panonski z.o.o. uspeli na javnem pozivu LAS GORIČKO 2020.

Projekt z imenom POT DO LOKALNE HRANE nam je prinesel nadgradnjo zunanje okolice centralne šole z izdelki iz lesa (letne učilnice, zunanje klopi, vrtne garniture, visoke gredice,…) ter določene aparature, ki nam bodo popestrile pouk (električni mlin na kamen, destilator, sončna sušilnica).

 V okviru projekta tako dobimo povrnjenih 85% neto vrednosti investicije in sicer je to 7.097,50 evra.


A3 – plakat ESRR LAS Goričko 2020 POT DO LOKALNE HRANE


(več …)

Dostopnost