+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Rastem s knjigo

Je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga pripravljajo Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvo slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi in šolskimi knjižnicami. 

S projektom skušamo učence motivirati  za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev in jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. V okviru projekta bodo učenci 7. razreda obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti. Ob obisku bo vsak sedmošolec dobil svoj izvod knjige, ki jo izbere Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Začetek projekta je 2.november. Učenci naše šole bodo obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti, 22. in 23. 2.2023.

Spletna stran: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/

 

OBJAVA

(več …)

Projekt »Šolski EKO vrtovi«

Šolski EKO vrt je sodoben učni pripomoček in čudovita popestritev šolske okolice ter zanimiv učni poligon za otroke – spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo. Zraven šole stojijo EKO učilnica, permakulturni vrt, visoke grede, čutna pot, učilnice na prostem, sadovnjak, njiva in čebelnjak. Tudi podružnični šoli Mačkovci in Bodonci ter vse enote vrtcev gojijo ljubezen do narave na svojih vrtovih. Z novimi znanji želimo našim učencem privzgojiti ljubezen in skrb do narave s pravilnimi pristopi, od semena do pridelka  na ekološki način. Z urejenim šolskim vrtom pripomoremo k ozaveščanju učencev, staršev in občanov za varovanje okolja  in zdrav način življenja.

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • skozi celo šolsko leto bomo, predvsem v času podaljšanega bivanja, aktivno urejevali in skrbeli za šolski vrt, visoke grede ter cvetlične gredice,
 • izdelali naravne izdelke iz zelišč za priložnostna šolska darila,
 • aktivno sodelovali s projektom Zdrava šola ter EKO šola,
 • izvedli delavnice ob naravoslovnih dnevih učencev,
 • izvedli popoldansko neformalno srečanje z učenci, starši, starimi starši ter širšo lokalno skupnostjo ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila 2023,
 • ozaveščali učence in starše o pomembnosti ekološke pridelave ter lokalne in sezonske hrane, na čutni ravni doživljali bogastvo našega okolja, ozaveščali o pomembnosti ohranjanja zdrave narave.

Spletna stran: http://www.solskiekovrt.si/

Projekt OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta OBJEM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

V projekt smo vključeni od šolskega leta 2017/2018 in traja 5 let. Namenjen je razvoju inovativnih učnih okolij in oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, predvsem na področju sporazumevalne zmožnosti – bralne in kulturne pismenosti. V okviru projekta je naša šola vključena v sklop “Bralna pismenost in razvoj slovenščine”. Bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti in ima bistven pomen pri mišljenju in učenju. V projekt so vključena vsa predmetna področja, v ospredju je učenec, razvijanje motiviranosti za branje, bralnih veščin, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega. S projektom želimo doseči, da bi branje postalo vrednota.

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z osnovnimi cilji projekta OBJEM, dejavnosti bomo podkrepili z medpredmetnim povezovanjem in s sodelovanjem s šolsko knjižnico pri pouku. Učitelji, člani šolskega razvojnega tima, se bodo udeleževali usposabljanj, ki jih bo nudil ZRSŠ v okviru projekta, izvajali bodo kolegialne hospitacije ter pridobljeno znanje in izkušnje prenašali na ostale strokovne sodelavce.

Kaj je naš cilj?

Razviti in preizkusiti tiste pedagoške strategije/pristope in pedagoške prakse, ki bodo  tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k dvigu splošnih kompetenc učencev, še posebej na področju bralne  pismenosti.

Naše naloge in cilji so:

 • razvijati inovativna učna okolja, ki omogočajo dvig splošnih in specifičnih kompetenc učencev, ki jim zagotavljajo uspešno vključevanje v družbo ter kasneje posredno tudi na trg dela,
 • razvijati in preizkusiti didaktične pristope pri učenju in poučevanju, ki spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti skozi učinkovitejšo rabo slovenščine in z namenom zmanjševanja razlik med spoloma ter vključevanjem ranljivih skupin,
 • razvijati raznovrstne motivacije za branje z aktivno participacijo učencev z branjem kakovostnih različnih leposlovnih in poučnih knjig,
 • razvijati in preizkusiti strategije učinkovite rabe slovenščine kot učnega jezika, kar je povezano z uspešnostjo pouka vsakega predmeta (ozavestiti pomen spoznavnega govora za učenje in odnosnega govora, ki pripomore k motivaciji za učenje in boljšemu odnosu do šole/predmeta) po celotni vertikali izobraževanja …

Trajanje projekta: od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

Projekt OBJEM, v katerega smo vključeni kot razvojni VIZ že od šolskega leta 2028/2019, se je podaljšal do 31. 10. 2022. 

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

OŠ Puconci sodeluje v projektu OBJEM v vlogi razvojnega VIZ-a. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja. Prožne oblike učenja so oblike poučevanja
in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost,
osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalnost in inovativnost,
kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost. Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo
pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije. Projekt se s tem šolskim letom zaključuje, učitelji pa bomo poskrbeli za trajnost projekta.

NEON – VARNI BREZ VRSTNIŠKEGA NASILJA

Izkušnje nasilja nad vrstniki so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice nasilja in zlorabe negativno vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno in duševno zdravje. Te posledice lahko zelo grobo »posežejo« v otrokov osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje. Da bi preprečili nasilje med vrstniki in učence opremili z znanjem, kako vrstniško nasilje prepoznati in preprečiti, bomo v šolskem letu 2022/23 izvajali delavnice za učence 3. in 5. razredov, ki so nastale v sklopu projekta NEON – Varni brez nasilja.

Projekt je bil oblikovan kot eden od odgovorov na aktualno problematiko  nasilja nad vrstniki. Oblikoval ga je ISA institut na podlagi rezultatov različnih raziskav, preteklih izkušenj dela z izvajanjem primarno preventivnih aktivnosti in upoštevaje kriterije, ki veljajo za učinkovite primarno preventivne programe. Učinkoviti programi so tisti, ki krepijo varovalne dejavnike otrok (socialne in čustvene kompetence, znanja in veščine za samozaščitno ravnanje, podporno socialno mrežo, pozitivno samopodobo in zaupanje vase …), neselektivno zajamejo veliko število otrok in mladih, informirajo, ozaveščajo in aktivno vključujejo tudi odrasle, z aktivnostmi začenjajo že v predšolskem obdobju, so procesno naravnani in zagotavljajo prakticiranje, ponovitve ter nadgradnjo znanj in veščin.

Spletna stran: www.programneon.eu/

Dvig digitalne kompetentnosti

Spletna stran projekta Dvig digitalne kompetentnosti poslovodečega partnerja Zavoda RS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok in učencev.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

 • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
 • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
 • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
 • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.
Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

ZRSS Barvni ležeči logo

 

KARITAS – POKLONI ZVEZEK

V šolskem letu 2021/2022 smo se odločili da bomo ponovno pristopili k sodelovanju s Slovensko Karitas v okviru katere poteka tudi zbiranje zvezkov. O tem bodo obveščeni starši naših otrok. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Naš namen je krepiti čut za solidarnost že pri naših najmlajših, saj vsako dobro delo šteje.

Hvala v imenu otrok, ki si nakupa zvezkov ne morejo privoščiti.

Popestrimo šolo 2016-2021

Z novim šolskim letom 2021/2022 se v septembru 2021 program zaključuje. Program je omogočal resorje za izvajanje dejavnosti izven rednega izobraževalnega programa. V okviru programa se je pripravljalo številne tedenske dejavnosti, kot je npr. šolski časopis, računalniško opismenjevanje, debatni klub, raziskovalne naloge, pomoč pri drugih dejavnostih, kot na primer kolesarski izpit, natečajih in še kaj.

Te dejavnosti omogočajo spoznavanje sodobnih tehnologij, soočanje z različnimi izzivi, s katerimi učenci krepijo kritično razmišljanje, reševanje problemov in timsko delo. Poudarek smo dali tudi povezovanju z okoljem. Multiplikator bo še v septembru učencem nudil individualno in skupinsko učno pomoč, pomoč pri pripravi seminarskih nalog in pri razlagi učne snovi.

Mednarodni projekt Erasmus+ KA229

Projekt ima naslov TAG – Mesto iger. Partnerske šole v projektu so: šola iz Španije, Grčije, dve šoli iz Turčije, OŠ Puconci in koordinirajoča šola iz Nemčije. Projekt je potrjen za obdobje od septembra 2019 do avgusta 2021, ki pa je v decembru 2021
zaradi epidemičnih razmer podaljšan do avgusta 2022.

Načrt mednarodnih izmenjav v šolskem letu 2021/2022 je naslednji: februarja 2022 je gostiteljica šola iz Španije,
marca 2022 šola iz Turčije, aprila OŠ Puconci in maja 2022 šola iz Grčije.

Skupno število udeležencev v projektu znaša 1350, starost vključenih otrok in učencev pa od 5 do 10 let. Tri temeljna področja, ki jih bomo z metodo igre obravnavali so pismenost, matematika in naravoslovje.

Cilj projekta je prenos pridobljenega znanja v projektu v življenje posameznika ter poiskati ustrezno igro iz nabora, ki posameznika vodi do znanja. Dejstvo je, da igra spodbuja otrokovo motivacijo za učenje ter da so otroci sposobni prenesti naučeno znanje v svoje življenje.

 

Spletna stran: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/strateska-partnerstva-na-podrocju-solskega-izobrazevanja/

Dostopnost