Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

Mednarodni dan strpnosti (16. november) je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca UNESCO 16. novembra 1995. Namen projekta, ki ga bomo izvajali v tednu obeležitve mednarodnega dneva strpnosti, je spodbujanje strpnosti med otroki in mladimi, spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja. V okviru projekta, ki ga bomo na naši šoli izvajali v podaljšanem bivanju, lahko pa tudi pri razrednih urah in posameznih predmetih, bomo izvedli delavnice na temo strpnosti ter pripravili razstavo izdelkov, ki jih bodo učenci ustvarili na to temo. Tako bomo našim učencem omogočili, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti in prijateljstva.

Spletna stran: http://www.eksena.si/projekti/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/

Mednarodni projekt Erasmus+ KA229

Projekt ima naslov TAG – Mesto iger. Partnerske šole v projektu so: šola iz Španije, Grčije, dve šoli iz Turčije, OŠ Puconci in koordinirajoča šola iz Nemčije. Projekt je potrjen za obdobje od septembra 2019 do avgusta 2021. Skupno število udeležencev v projektu znaša 1350, starost vključenih otrok in učencev pa od 5 do 10 let. Tri temeljna področja, ki jih bomo z metodo igre obravnavali so pismenost, matematika in naravoslovje. Cilj projekta je prenos pridobljenega znanja v projektu v življenje posameznika ter poiskati ustrezno igro iz nabora, ki posameznika vodi do znanja. Dejstvo je, da igra spodbuja otrokovo motivacijo za učenje ter da so otroci sposobni prenesti naučeno znanje v svoje življenje. Aktivnosti v projektu so razdeljene na 6 tem:

 1. matematika,
 2. tuji jezik in učenje jezika,
 3. okolje in klimatske spremembe,
 4. naravoslovje (znanost) in tehnologija,
 5. zdravje, etika in demokracija ter
 6. bralna pismenost in kulturna dediščina.

Po tem vrstnem redu se bodo izvajale dejavnosti v projektu. V šolskem letu 2019/2020 prvi trije sklopi in v šolskem letu 2020/2021 sklopi od 4. do 6. OŠ Puconci je odgovorna za pripravo sklopa okolje in klimatske spremembe in bo gostila učitelje partnerskih šol v začetku maja 2020. V mednarodne izmenjave so vključeni učitelji in vzgojitelji. Ker je projekt finančno podprt s strani EU, sledi tudi evropskim izhodiščem po katerih želi znižati mejo pod 15 % pri 15-letnikih, ki nimajo ustreznih sposobnosti pri matematiki, naravoslovju in branju, WHO ugotavlja, da je ⅓ 11-letnikov predebelih oz. imajo prekomerno  telesno težo, nato naravnanost Evropejcev glede skrbi za okolje – kljub dobremu zavedanju o problemih in klimatskih spremembah se ne obnašamo dovolj okolju prijazno in kot zadnje, v državah EU je opazen porast medvrstniškega nasilja, ki ga želimo z delom v projektu omiliti. Pričakovani rezultati projekta so: nova EU matematična namizna igra, nova EU jezikovna igra s karticami, nova EU digitalna aplikacija s področja okolja in klimatskih sprememb, nova EU zdrava hrana in zdrav obrok ter nova EU lutkovna predstava. Načrt izvedb je razdelan po mesečnih obdobjih in vsaka šola je nosilka ene teme. Določene so tudi mednarodne izmenjave in šole nosilke le-teh. Za vsako srečanje šola gostiteljica na določeno temo pripravi 2 tradicionalni igri, 2 igrani igri (lutke), 2 IKT igri, 2 igri v naravi, 2 sodelovalni igri – timski igri, 2 STEM aktivnosti, 2 namizni igri/igri s kartami, 2 kreativni igri in igro ročne spretnosti, 2 igri s področja glasbe in umetnosti ter 2 notranji gibalni igri/aktivnosti.O projektu bomo posneli kratki film, v zavodu bomo imeli kotiček, kjer bomo sproti objavljali aktivnosti in igre, objavljali preko portala eTwinning in na koncu izdali e-knjigo o projektu.

Spletna stran: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/strateska-partnerstva-na-podrocju-solskega-izobrazevanja/

 

Prva zaposlitev 2019

NINA LOVENJAK   Jasmina Žohar

Učitelj začetnik (učitelj razrednega pouka) bo z neposrednim delom v oddelku spoznaval vzgojno izobraževalno delo v šoli.

NAČRT USPOSABLJANJA:

 • Pridobivanje izkušenj za izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ter pouka fakultativnih predmetov;
 • pridobivanje izkušenj za izvajanje interesnih dejavnosti (krožki in druge dejavnosti po delovnem programu);
 • izvajanje dejavnosti in sodelovanje pri športnih dnevih, kulturnih in naravoslovnih dnevih;
 • vodenje samostojnega učenja učencev;
 • izvajanje varstva učencev v jutranjem in popoldanskem času;
 • vodenje rekreativnih odmorov;
 • izvajanje dežurstev za vozače in čakajoče na izbirne predmete;
 • spremljanje učencev pri kosilu in vodenje v prostem času v zavodu;
 • sodelovanje z občino, krajevno skupnostjo, podjetji in društvi ter drugimi združenji v šolskem okolišu;
 • izpolnjevanje predpisane pedagoške dokumentacije in vodenje zapiskov o opažanjih pri učencih;
 • organiziranje in sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij, tekmovanj in drugačnih srečanj v zavodu ali zunaj njega ter spremljanje in varstvo učencev na prireditvah;
 • seznanitev s pedagoško dokumentacijo, internimi akti zavoda;
 • poznavanje ustavne ureditve Republike Slovenije in človekovih ter otrokovih pravic in temeljnih svoboščin;
 • poznavanje predpisov, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja;
 • izobraževanje in opravljanje preizkusa za varno opravljanje dela in varstva pred požarom;
 • seznanjenje z načrtovanjem organizacije in izvedbe izobraževalnega programa;
 • seznanjanje z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela;
 • poglabljanje specialne didaktike na področju, za katerega se kandidat usposablja, vključno z oblikovanjem podrobnega letnega načrta dela, pripravo učne ure in njeno izvedbo;
 • pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov z učenci, sodelavci, starši in drugimi udeleženci vzgojno – izobraževalnega procesa;
 • pridobivanje izkušenj pri razvijanju skupinske dinamike, komunikacije in pri izvajanju metod in oblik dela ter pri uporabi didaktičnih pripomočkov;
 • poglabljanje znanj o napredku učenca (formativno spremljanje);
 • poglabljanje znanj o preverjanju, ocenjevanju;
 • poznavanje nalog razrednika, pripravi roditeljskega sestanka in drugih oblik sodelovanja s starši;
 • samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah.

 

Kandidat bo v okviru individualnega dela z učenci oz. v manjših skupinah izvajal aktivnosti učenje učenja, kjer bo učence učil različnih strategij učenja, jih usmerjal v aktivnejšo izrabo prostega časa, razvijal samostojnost.

Pozornost bo dajal na socialno in čustveno opismenjevanje zaradi dobre vključenosti učencev, ki je eden ključnih varovalnih dejavnikov duševnega zdravja in temelj zadovoljstva z življenjem in v njem. Skrbel bo za miselno spodbudo ter psihološko varno in sproščeno vzdušje v razredu.

Skrbel bo za povezovanje staršev s šolo.

Z učenci razredne stopnje bo izvajal računalniške urice, v podporo in razvoju digitalne pismenosti, saj je potrebno učence navajati na delo z računalnikom in pravilno rabo le- tega.

V okviru pouka bo dodatna vrednost razrednim učiteljicam pri športu in drugih dejavnostih, kjer bo še posebej nudil pomoč učencem s posebnimi potrebami, gibalno oviranim učencem, ki nimajo spremljevalca.

Vključeval se bo k dejavnostim kolesarskega izpita in varne vožnje, sodeloval na plavalnem tečaju.

Posebna pozornost bo namenjena pomoči učencem Romom in izvajanju različnih delavnic v okviru uspešne socializacije Romov.

Sodeloval bo pri delu šolskega eko vrta in tako pri učencih in zaposlenih vzpodbujal okoljsko vzgojo.

Skrbel bo za prometno varnostno vzgojo na šoli in se povezoval z zunanjimi institucijami na področju varnosti.

Ažuriral in posodabljal bo spletno stran šole in skupaj z učenci izdelal spletni časopis.

V okviru počitniških dejavnosti bo izvajal različne ustvarjalne delavnice, sodeloval bo na plavalnih uricah ter na delavnicah na mednarodnem taboru, ki ga izvaja šola (Bogastvo narave za danes in jutri) kjer bodo učenci ob praktičnem delu in raziskovanju preživljali čas v naravi ter razvijali kompetence  sporazumevanja, socialne in državljanske kompetence, matematične, digitalno pismenost, okoljsko naravnanost.

Glede na predvideni časovni okvir projekta – 7 mesecev bo učitelj začetnik dobil mentorja. Ta oseba bo tudi njegov mentor pri nastopih za strokovni izpit.

Učitelj začetnik bo:

 1. mesec: spoznaval učence in delo v oddelku ter šolo kot celoto
 2. mesec: se bo samostojno vključeval v dejavnosti oddelka, šole, svetovalne službe
 3. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka
 4. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja
 5. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja ter izvajal nastope za strokovni izpit
 6. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja ter izvajal nastope za strokovni izpit
 7. mesec: samostojno izvajal dela učitelja razrednega pouka in podaljšanega bivanja

 

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

 

 

 

Kratek opis operacije

Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

OŠ Puconci in podružnicama se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. 

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa.

 

Dodatne informacije lahko dobite na e-poštnem naslovu sio-2020@arnes.si in na telefonski številki (01) 479 88 55.

 

 

GOR PA DOL PO PÜJCOVON VARAŠE

GOR PA DOL
PO PÜJCOVON VARAŠE

Gor pa doj po Püjcovon varaše – turistična naloga za 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava

Na letošnji 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava, ki je razpisan na temo Turistični spominek mojega kraja, smo prijavili turistični proizvod »Gor pa doj po Püjcovon varaše«.

Za program in izvedbo turističnega proizvoda, so se člani turističnega podmladka odločili na podlagi lanskoletne izkušnje ter želje po vključitvi turističnega proizvoda v lokalno okolje. Vsebino programa si lahko preberete v raziskovalni nalogi.

Hkrati pa vas vabimo, da nas in naše celoletno delo podprete z obiskom v torek, 16. 4. 2019, v Murski Soboti, v trgovskem centru Mercator, Plese 1, med 14. in 18. uro. Obiska vam ne bo žal, saj boste lahko na naši stojnici poizkusili lokalne dobrote ter si domov odnesli še kakšen spominek.

Učenci turističnega podmladka OŠ Puconci z mentorji

Turistična raziskovalna naloga: Gor pa doj po Püjcovon varaše

(več …)

Projekt Pot do lokalne hrane


Projekt: Pot do lokalne hrane na OŠ Puconci

Na OŠ Puconci smo se z velikim veseljem vključili v projekt Pot do lokalne hrane. Zavedamo se, da je izobraževanje in ozaveščanje ljudi, predvsem pa otrok ključnega pomena za izboljšanje stanja v našem okolju in tudi širše. Vse premalo se zavedamo, da smo odvisni od narave, ki pa jo žal neizmerno izkoriščamo, pri tem pa ne mislimo na naše nadaljnje rodove.

Vse preveč razmišljamo materialno, le da je poceni, da je hitro, čim enostavneje in mislimo, da je za nas in naše otroke tako najbolje oz. lahko bi tudi rekli, da sploh ne razmišljamo.

Žal pa je to vse do takrat, ko se nam narava, mati Zemlja ne upre, ko vse pogosteje zbolevamo za različnimi boleznimi in ravno zato smo  vrtci in šole ključnega pomena pri ozaveščanju zdravega načina življenja. Veseli smo, da smo velikokrat del dobrih projektov in s tem pridobivamo veliko dodano vrednost, posledično se tudi materialni pogoji izboljšujejo in s tem raste kvaliteta našega dela oz. življenja na sploh.

Najpomembnejša pa je jasna in poštena namera v projektu in vedno znova si želimo, da bi projekt živel še naprej, ne samo v času njegovega trajanja.

Na naši šoli, OŠ Puconci, bomo vsa ta znanja širili in jih iz leta v leto predajali novim generacijam, ter njihovim staršem, starim staršem, kakor tudi širši lokalni skupnosti.

Na naši OŠ že od nekdaj razvijamo ljubezen in spoštovanje do narave. To zelo dobro dokazuje naša šolska okolica, tako matične šole kakor tudi podružničnih šol.

S ponosom vas vabimo, da se sprehodite okrog naše šole, kjer boste uživali ob Eko učilnici, šolskem Eko vrtu, ki je zgrajen po principu permakulture, pa naš hotel za žuželke, kompostniki, leseni zbiralniki deževnice s strehe, občudujete lahko medoviti vrt, čebelnjak, sadovnjak, našo njivo, na kateri je letos bila posejana ajda, visoke grede ob jedilnici in šolski kuhinji,  čutna pot v obliki rožice z učilnicami na prostem,  v bližini pa je veliko možnosti za igre na različnih igriščih in zunanjih napravah.

Zelo veseli smo materialnih pridobitev, ki je dvigujejo nivo kvalitete našega poučevanja in bivanja v naši šoli. To so:

Učilnice na prostem ter številne klopi, ki so popestrile in obogatile naš pouk, ter preživljanje prostega časa v okolici šole. Bivanje na prostem, na svežem zraku, se je izjemno povečalo, na obrazih učencev je videti zadovoljstvo in radost ob druženju s prijatelji, sošolci. Vsekakor je to izjemna naložba v prihodnost in zdravje.

Iz jedilnice in šolske kuhinje krasijo pogled visoke grede. Pogled na zelišča, zelenjavo, ki jo z veseljem uporabijo naši kuharji, ko se dnevno trudijo pripravljat zdrave obroke za nas, so kot čudovita slika.

Čutna pot v obliki rožice,k i so jo pomagale zgraditi pridne roke naših učencev, sedaj krasi šolsko dvorišče, ter nas vedno znova opominja, da imamo več čutil, kot se jih zavedamo in v tem hitrem tempu življenja vse premalo občutimo.

Ob naši eko učilnici smo postavili lesene zabojnike za shranjevanje orodja in materialov potrebnih za delo na vrtu, hkrati pa nam služijo še kot klopi za počitek, pouk in druženje ob šolskem vrtu.

Sušilnica za sadje, zelišča in zelenjavo je postavljena v sami eko učilnici in nam služi za redno sušenje jabolk s šolskega sadovnjaka, ter zelišč, katerih vzgojimo na šolskem vrtu izjemno veliko. Uporabljamo jih pri zeliščnem krožku za različne izdelke, med drugim radi pripravimo zeliščne čaje in namaze ob različnih priložnostih in dogodkih na naši šoli, občasno tudi pri šolski malici.

Omeniti moramo da je izjemna pridobitev tudi bakren destilator za zelišča, s katerim učimo in demonstriramo, kaj vse nam rastline lahko dajo in na kakšne načine produkte iz destilatorja lahko uporabljamo. To so seveda eterična olja in hidrolati.

Ob šoli leži tudi šolska njiva, ki je vsako leto zasajena z drugimi žiti ali poljščinami. Letos je na njivi bila zasejana ajda.  Ob tem se nam je zdelo  pomembno, da učenci spoznajo kako pridemo do moke in smo zato kupili mali električni mlin na kamen.

Letos je zelo bogata letina in tudi naš sadovnjak je bogato obrodil, zato smo želeli pokazati na kakšne  načine lahko shranimo ali predelamo jabolka. Iz obranih jabolk smo naredili krhlje, pripravili jabolčni kis, iztisnili sok, skuhali kompot, ter pripravili različna peciva.

Seveda so se v projektu Pot do lokalne hrane izvedle tudi številne delavnice, ki so nam vsem dale bogate izkušnje in znanja, z njimi bomo lažje dosegali cilje na večih  področjih.

Pri omenjenem projektu so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda, učitelji, tehniški kader, zunanji sodelavci, starši, stari starši ter širša lokalna skupnost.

Delavnice:

Dan Zemlje, 19.4.2018, 1. -5. razred skupaj s starši in starimi starši:

 1. NARAVA – SEME IN KALITEV,
 2. VISOKE GREDE – POLNJENJE PO NAČELIH PERMAKULTURE,
 3. MEDOVITI VRT,
 4. SKRB ZA OKOLJE – IZDELOVANJE NAKUPOVALNE VREČKE,
 5. GIBANJE V NARAVI – RAVNOTEŽJE,
 6. USTVARJAMO Z NARAVNIMI MATERIALI – LANDART,
 7. KULINARIČNA DELAVNICA – ZELIŠČNI ČAJI IN NAMAZI.

 

Pri spoznavanju okolja je bila izvedena delavnica:

 1. REZANJE SADNEGA DREVJA.

 

Pri podaljšanem bivanju smo izvedli:

 1. SPOZNAVANJE RASTLIN V ŠOLSKEM VRTU IN IZDELOVANJE HERBARIJA.

 

Naravoslovni dan za 6., 8., in 9. razrede, 7.5.2018, je obsegal:

 1. UČNI VRT IN SAJENJE: ČIŠČENJE GRED NA ŠOLSKEM EKO VRTU IN SAJENJE SADIK IZ DNEVA ZEMLJE, ZASADITEV VISOKIH GRED IN VRTA,
 2. MEDOVITI VRT, OKOPAVANJE, SAJENJE IN SPOZNAVANJE MEDOVITIH RASTLIN,
 3. PREDAVANJE: KORISTNE ŽUŽELKE V VRTU,
 4. PREDAVANJE: NAŠA SUPER HRANA – LOKALNA HRANA, ZAKAJ JE POMEMBNO KUPOVATI LOKALNO HRANO?, SPOZNAVANJE ZAŠČITENE GEOGRAFSKE OZNAČBE, EKO (PTUJSKI LÜK , ŠTAJERSKO PREKMURSKO BUČNO OLJE, DIŠI PO PREKMURJU,…),
 5. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – MOBILNA BOSA HOJA-ČUTNA POT, KNAJPANJE Z VODO, SPOZNAVANJE ZELIŠČ, ZELENI RAZISKOVALCI IN ZELIŠČNI DETEKTIV,
 6. JOGA ZA OTROKE.

 

Za naravoslovni dan za učence od 1. – 5. razreda, 15.5. 2018, smo izbrali:

 1. PREDAVANJE: POT DO LOKLANE HRANE,
 2. PTUJSKI LÜK,
 3. JOGA ZA OTROKE,
 4. BOSA HOJA, ČUTNA POT IN ZELIŠČA,
 5. PITNIKI ZA PTICE,
 6. PREHRANSKA PIRAMIDA,
 7. TABLICE ZA OZNAČEVANJE NA VRTU,
 8. ČEBELAR, PREDAVANJEN O ČEBELAH.

 

Tehniški dan, 1.-9. razreda, 15.9. 2018 v sodelovanju s širšo lokalno skupnostjo.

 1. ŠOLSKI EKO VRT: – UREJANJE GREDIC, POBIRANJE PRIDELKOV, REZANJE ZELIŠČ ZA SUŠENJE, POBIRANJE SEMEN,
 2. ŠOLSKA EKO UČILNICA: – REZANJE JABOLK ZA SUŠENJE V SUŠILNICI (KRHLJI), DESTILACIJA ZELIŠČ (HIDROLAT IN ET. OLJA), SPOZNAVANJE RAZLIČNIH ŽIT IN MLETJE V MOKO V GOSP. EL. MLINU NA KAMEN, PRIPRAVA JABOLČNEGA KISA,
 3. SADOVNJAK, NABIRANJE IN SHRANJEVANJE JABOLK,
 4. POSLIKAVA KAMNOV – KAMNITA REKA,
 5. ČUTNA POT – NAŠA ROŽICA, IZDELAVA IN POLNJENJE RAZLIČNIH NAR. MATERIALOV, SPOZNAVANJE RAZLIČNIH ČUTIL SKOZI IGRO V NARAVI (TIP, VOH, OKUS, SLUH, VID),
 6. TOKOKROG VODE, VARČEVANJE Z VODO,
 7. OBISK CEROP-A V PUCONCIH, LOČEVANJE ODPADKOV,
 8. IZDELAVA SEDEŽNIH GARNITUR IZ PALET, ODPADNO JE UPORABNO,
 9. URBANI ŠPORTI,
 10. ŠPORTNE AKTIVNOSTI, NAMIZNI TENIS IN BADMINTON,
 11. KULINARIČNA DELAVNICA, ZELIŠČNI NAMAZI IN ČAJI,
 12. SI: RAZSTAVA ZELENJAVE, FOTOGRAFIJ, POKUŠINA, PREIZKUŠANJE DIGITALNE IGRICE, KI JE NASTALA V PROJEKTU.

 

Kot lahko razberete smo izvedli številne delavnice in ob njih dosegli različne cilje, ter s tem pridobili neprecenljive, bogate izkušnje, ki jih bomo lahko po svojih najboljših močeh  v življenju s pridom uporabljali. Želimo, da se vedno znova spomnimo, da nam narava daje življenje. In zato jo moramo spoštovati, ohranjati, jo čuvati in neizmerno imeti radi.

Hvala ti mati Zemlja.

 

Iz zemlje ženejo kali,

v soncu svetlem plod zori,

Sonce ljubo, Zemlja draga

za darove Vama hvala.

 

Mentorica: Iva Kosednar


 

Kot partner v projektu smo z nosilcem projekta Skupina vrtovi panonski z.o.o. uspeli na javnem pozivu LAS GORIČKO 2020.

Projekt z imenom POT DO LOKALNE HRANE nam je prinesel nadgradnjo zunanje okolice centralne šole z izdelki iz lesa (letne učilnice, zunanje klopi, vrtne garniture, visoke gredice,…) ter določene aparature, ki nam bodo popestrile pouk (električni mlin na kamen, destilator, sončna sušilnica).

 V okviru projekta tako dobimo povrnjenih 85% neto vrednosti investicije in sicer je to 7.097,50 evra.


A3 – plakat ESRR LAS Goričko 2020 POT DO LOKALNE HRANE


(več …)

Kulturna šola

V OŠ Puconci smo se v šolskem letu 2014/2015 prvič prijavili na projekt KULTURNA ŠOLA in bili na podlagi dela na kulturnem področju uspešno izbrani. Naziv smo pridobili za obdobje treh let, ga po treh letih že uspešno obnovili in   tako bomo tudi   v šolskem letu 2019/2020 temu področju oz. projektu namenili posebno pozornost.  V  tem šolskem letu bodo na šoli učencem ponujene mnoge interesne dejavnosti in izbirni predmeti, kjer  bodo učenci izpopolnjevali svoje znanje. Sodelovali bodo  v raznih dejavnostih; plesnem krožku, likovnem krožku, turističnem krožku, v folklorni skupini, ustvarjali  igre pri dramskem krožku, se učili recitacij pri recitacijskem krožku, utrjevali besedni zaklad v literarno-novinarskem krožku, sodelovali v fotografskem krožku itd. Učenci se bodo skupaj z mentorji izkazali na različnih tekmovanjih in natečajih. Svoje delo bodo domači in širši okolici predstavili  tudi na proslavah. Projekt Kulturna šola nam pomeni zelo veliko, saj pripomore k  prepoznavnosti šole na področju kulture v ožji in širši okolici, bogati kulturno življenje na šoli  vseh učencev in mentorjev.

Spletna stran: https://www.jskd.si/kulsola/izvajalci-projekta.html

 

Šolska shema

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.  Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za zdravje. V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.  Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije. Okvirna letna vrednost pomoči na učenca za sadje in zelenjavo je 6 EUR, za mleko in mlečne izdelke pa največ 4 EUR.

Spletna stran: https://www.gov.si/zbirke/storitve/izvajanje-solske-sheme/