Popestrimo šolo 2016-2021

OŠ Puconci je v šolskem letu 2016/17 uspešno kandidirala na razpisu Popestrimo šolo (POŠ) 2016–2021, s kandidatom Gregorjem Nemcem, ki je do konca šolskega leta 19/20 izvajal program na delovnem mestu multiplikatorja POŠ. V šolskem letu 20/21 bo z aktivnostmi projekta nadaljevala Janja Adanič Vratarič.

Program omogoča resorje za izvajanje dejavnosti izven rednega izobraževalnega programa. V okviru programa pripravljamo številne tedenske dejavnosti, kot je npr. šolski časopis, računalniško opismenjevanje, debatni klub, raziskovalne naloge. Te dejavnosti omogočajo spoznavanje sodobnih tehnologij, soočanje z različnimi izzivi, s katerimi učenci krepijo kritično razmišljanje, reševanje problemov in timsko delo.

S sobotnimi delavnicami želimo omogočiti sproščeno ustvarjalno vzdušje, možnost spoznavanja novih tehnik in učenja novih veščin. Učencem želimo popestriti dejavnosti tudi med počitnicami, zato bomo pripravili številne ustvarjalne, jezikovne, naravoslovne in računalniške delavnice. Okrepiti želimo tudi sodelovanje z lokalnim okoljem, pri čemer se bodo učenci aktivno vključevali v lokalno skupnost.

Multiplikator bo učencem nudil tudi individualno in skupinsko učno pomoč, ki zajema pripravo seminarskih nalog in razlago učne snovi ter dodatne vaje tam, kjer jih učenci najbolj potrebujejo.

Za učence bomo organizirali tudi ekskurzije in jim tako omogočili, da obiščejo kraje in prireditve, ki so jim zaradi razdalje manj dostopni. Učenci bodo o dejavnostih sproti obveščeni, o njih se lahko informirajo tudi na šolski spletni strani (http://www.ospuconci.si/popestrimo-solo/).

Za posamezno dejavnost učenci dobijo prijavnico s podrobnim opisom in predvidenim časovnim okvirom, ki jo podpišejo starši in se tako seznanijo z vsemi potrebnimi informacijami. Že vnaprej vas vljudno vabimo k sodelovanju.

Program Varno s Soncem

This image has an empty alt attribute; its file name is varnossoncem.jpgProgram Varno s Soncem je usmerjen k seznanjanju učencev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo ali zmanjšamo. V šolskem letu 2020/2021 bodo v projektu bodo sodelovali učenci 1., 4., in 5. razreda.

Učenci bodo v okviru razrednih ur ter pri podaljšanem bivanju spoznavali koristne in škodljive učinke sonca.

Učenci bodo pri tem pridobili:

 • osnovna znanja o soncu njihovi starosti primerno,
 • osnovna znanja o koži,
 • osvojili bodo pravilen način izvajanja zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov.

V okviru projekta  bodo učenci raziskovali,  likovno ustvarjali – napisali pesem, zgodbo, naredili plakat, si izdelali zaščitno pokrivalo. Poskrbeli bodo za dovolj pitja vode, se primerno oblačili in si zaščitili oči. Omejili bodo čas gibanja na soncu ter se umaknili v senco. Kot dodatno zaščito bodo uporabili kemične pripravke. O škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov bomo seznanili tudi starše učencev, ki se odpravljajo v plavalno šolo v naravi. Aktivnosti bodo potekale v spomladanskih mesecih.

Naša mala knjižnica

This image has an empty alt attribute; its file name is knjiznica.jpgProjekt Naša mala knjižnica je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah.

Učenci bodo prejeli Ustvarjalnike, katerih glavna naloga je motiviranje za branje zelo kakovostnih knjig ter izboljševanje njihovega poznavanja Slovenije, Estonije in Hrvaške.

S projektom Naša mala knjižnica želimo prispevati k bolj povezanemu knjižnemu trgu ter ustvariti nove možnosti za povezovanje. Premagati želimo razdrobljenost evropskega trga, ki je posledica različnih jezikov in kulturnih razlik med državami članicami.

Večja mobilnost avtorjev bo pripomogla k večji prepoznavnosti njihovih del v različnih evropskih državah, kar bo ustvarilo nadaljnje možnosti za prevode v druge jezike.

Projekt Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE

This image has an empty alt attribute; its file name is institut.jpgV okviru programov varovanja in krepitve zdravja od leta 2000 do 2022, Ministrstvo za zdravje sofinancira izvajanje programa za 10 šol.

Tudi osnovna šola Puconci bo sodelovala v dvoletnem projektu z naslovom 

Razvijanje pozitivnega samovrednotenja, ki je oblikovan kot sistematičen in postopen proces, namenjen upoštevanju osebnih potreb otrok in mladostnikov ter krepitvi njihovega sodelovanja. Vključena bosta dva oddelka naše šole in sicer 4. in 7. razred.

Program BASE je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k bolj odgovornemu in produktivnemu življenju v odraslosti. Osredotoča se na razvijanje petih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj; občutek varnosti, občutek identitete, občutek pripadnosti, občutek smiselnosti, občutek sposobnosti in spodbuja spoznavanje sebe, povezovanje z drugimi in vključevanje v skupnost.

Več o projektu najdete na http://www.insti-rok.si/

Program NEON – Varni brez vrstniškega nasilja

This image has an empty alt attribute; its file name is neon.jpgIzkušnje nasilja nad vrstniki so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice nasilja in zlorabe negativno vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno in duševno zdravje.

Te posledice lahko zelo grobo »posežejo« v otrokov osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje. Projekt je bil oblikovan kot eden od odgovorov na aktualno problematiko nasilja nad vrstniki. Oblikoval ga je ISA institut na podlagi rezultatov različnih raziskav, preteklih izkušenj dela z izvajanjem primarno preventivnih aktivnosti in upoštevaje kriterije, ki veljajo za učinkovite primarno preventivne programe.

Učinkoviti programi so tisti, ki krepijo varovalne dejavnike otrok (socialne in čustvene kompetence, znanja in veščine za samozaščitno ravnanje, podporno socialno mrežo, pozitivno samopodobo in zaupanje vase …), neselektivno zajamejo veliko število otrok in mladih, informirajo, ozaveščajo in aktivno vključujejo tudi odrasle, z aktivnostmi začenjajo že v predšolskem obdobju, so procesno naravnani in zagotavljajo prakticiranje, ponovitve ter nadgradnjo znanj in veščin.

Aktivnosti bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajali v vseh 3. razredih na centralni in podružničnih šolah.

EKO šola kot način življenja

EKO_ZNAKeko_sola
Spletna stran projekta:

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Cilji Ekošole so vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja, uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, razvijati pozitivne medsebojne odnose, sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Projekti ekošole, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2020/21:

 • EKO KVIZ
 • PODNEBNE SPREMEMBE
 • ŠOLSKA VRTILNICA
 • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
 • ALTERMED
 • NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET! odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili

Dejavnosti ekošole, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2020/21 bodo zelena straža,  ločevanje odpadkov, recikliranje, dnevi dejavnosti: Reciklaža papirja, Učinkovita raba energije – ogled HE, Lokalna prehrana, Čebele in čebelji pridelki, delavnice povezane z okoljskimi vsebinami, praznovanje Dneva Zemlje, razstave,..

Cilji ekošole:

 • Vzgoja za okoljsko odgovornost;
 • Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine;
 • Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje);
 • Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
 • Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija);
 • Povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše;
 • sodelovanje z nacionalno koordinacijo eko šole in lokalno skupnostjo;
 • promocija eko šole.

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo

This image has an empty alt attribute; its file name is logo.jpgOrganizacija Združenih narodov (OZN) za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 1995 svečano sprejela Deklaracijo o načelih strpnosti z namenom, da države članice sprejmejo »vse pozitivne ukrepe, ki so potrebni za spodbujanje strpnosti v naših družbah, ker strpnost ni samo cenjeno načelo, ampak je tudi nujnost za mir ter ekonomski in socialni napredek vseh ljudi«.

V tej deklaraciji je UNESCO 16. november razglasil za MEDNARODNI DAN STRPNOST. Naša šola bo tudi v letošnjem šolskem letu sodelovala v projektu MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, ki ga izvaja Izobraževalni center Eksena.

Tema projekta v šolskem letu 2020/2021 je: Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO.

Namen projekt je ozaveščanje učencev o različnih oblikah nestrpnosti ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Z učenci bomo v okviru projekta izvedli delavnice v podaljšanem bivanju na centralni in podružničnih šolah, v katerih se bomo pogovarjali o letošnji temi ter likovno in pisno ustvarjali na temo letošnjega leta. Nastala dela bomo razstavili, z njimi pa bomo sodelovali tudi na natečaju.

Spletna stran: http://www.eksena.si/projekti/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/

Mednarodni projekt Erasmus+ KA229

Projekt ima naslov TAG – Mesto iger. Partnerske šole v projektu so: šola iz Španije, Grčije, dve šoli iz Turčije, OŠ Puconci in koordinirajoča šola iz Nemčije. Projekt je potrjen za obdobje od septembra 2019 do avgusta 2021. Skupno število udeležencev v projektu znaša 1350, starost vključenih otrok in učencev pa od 5 do 10 let. Tri temeljna področja, ki jih bomo z metodo igre obravnavali so pismenost, matematika in naravoslovje. Cilj projekta je prenos pridobljenega znanja v projektu v življenje posameznika ter poiskati ustrezno igro iz nabora, ki posameznika vodi do znanja. Dejstvo je, da igra spodbuja otrokovo motivacijo za učenje ter da so otroci sposobni prenesti naučeno znanje v svoje življenje.

Aktivnosti v projektu so razdeljene na 6 tem:

 1. matematika,
 2. tuji jezik in učenje jezika,
 3. 3.okolje in klimatske spremembe,
 4. naravoslovje (znanost) in tehnologija,
 5. zdravje, etika in demokracija ter
 6. bralna pismenost in kulturna dediščina.

V načrtovano je bilo, da prvo leto sodelovanja izvedemo prve tri sklope, vendar zaradi pandemije koronavirusa 3. sklopa nismo mogli izvesti. Izvedene aktivnosti v prvem letu projekta so bile pozitivno ocenjene, tako se projekt nadaljuje tudi v šolskem letu 2020/2021. V skladu s priporočili slovenske Nacionalne agencije je želena fizična izmenjava, v kolikor ta zaradi nastale situacije ne bo izvedljiva, bodo aktivnosti iz sklopov 3. – 6. potekale na daljavo. V kolikor se bodo vse partnerske šole strinjale in bodo to odobrile posamezne Nacionalne Agencije, bomo projekt podaljšali z namenom, da čim več načrtovanih aktivnosti izvedemo po zastavljenem načrtu in v obliki fizičnih izmenjav.

OŠ Puconci je odgovorna za pripravo sklopa okolje in klimatske spremembe. V mednarodne izmenjave so vključeni učitelji in vzgojitelji. Ker je projekt finančno podprt s strani EU, sledi tudi evropskim izhodiščem po katerih želi znižati mejo pod 15 % pri 15-letnikih, ki nimajo ustreznih sposobnosti pri matematiki, naravoslovju in branju, WHO ugotavlja, da je ⅓ 11-letnikov predebelih oz. imajo prekomerno  telesno težo, nato naravnanost Evropejcev glede skrbi za okolje – kljub dobremu zavedanju o problemih in klimatskih spremembah se ne obnašamo dovolj okolju prijazno in kot zadnje, v državah EU je opazen porast medvrstniškega nasilja, ki ga želimo z delom v projektu omiliti.

Pričakovani rezultati projekta so: nova EU matematična namizna igra, nova EU jezikovna igra s karticami, nova EU digitalna aplikacija s področja okolja in klimatskih sprememb, nova EU zdrava hrana in zdrav obrok ter nova EU lutkovna predstava. Načrt izvedb je razdelan po mesečnih obdobjih in vsaka šola je nosilka ene teme. Določene so tudi mednarodne izmenjave in šole nosilke le-teh. Za vsako srečanje šola gostiteljica na določeno temo pripravi 2 tradicionalni igri, 2 igrani igri (lutke), 2 IKT igri, 2 igri v naravi, 2 sodelovalni igri – timski igri, 2 STEM aktivnosti, 2 namizni igri/igri s kartami, 2 kreativni igri in igro ročne spretnosti, 2 igri s področja glasbe in umetnosti ter 2 notranji gibalni igri/aktivnosti.O projektu bomo posneli kratki film, v zavodu bomo imeli kotiček, kjer bomo sproti objavljali aktivnosti in igre, objavljali preko portala eTwinning in na koncu izdali e-knjigo o projektu.

Spletna stran: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/strateska-partnerstva-na-podrocju-solskega-izobrazevanja/