Dvig digitalne kompetentnosti

Spletna stran projekta Dvig digitalne kompetentnosti poslovodečega partnerja Zavoda RS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok in učencev.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

  • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
  • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
  • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
  • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.
Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

ZRSS Barvni ležeči logo

 

KARITAS – POKLONI ZVEZEK

V šolskem letu 2021/2022 smo se odločili da bomo ponovno pristopili k sodelovanju s Slovensko Karitas v okviru katere poteka tudi zbiranje zvezkov. O tem bodo obveščeni starši naših otrok. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Naš namen je krepiti čut za solidarnost že pri naših najmlajših, saj vsako dobro delo šteje.

Hvala v imenu otrok, ki si nakupa zvezkov ne morejo privoščiti.

PROJEKT »KROKUS«

Z učenci OŠ Puconci sodelujemo v projektu »Krokus«, katerega nosilec je Sinagoga v Mariboru, ki želi mlade izobraževati in ozaveščati o holokavstu. V ta namen so številni sodelujoči učenci po vsej Sloveniji dobili čebulice rumenega žafrana, ki jih je priskrbela irska organizacija za izobraževanje o holokavstu (HETI), kar pomeni, da gre za mednarodni projekt, v katerega so vključene tudi druge države.

Učenci OŠ Puconci so te dobljene čebulice zasadili v četrtek, 11. 11. 2021, ob EKO učilnici. Žafrani oz. krokusi cvetijo konec januarja in v začetku februarja. Takrat bodo s pomočjo teh rumenih žafranov sodelujoči učenci vse ostale učence šole skušali opominjati na številne žrtve holokavsta med 2. svetovno vojno. Rumene cvetlice namreč spominjajo na rumene Davidove zvezde, ki so jih bili Judje pod nacističnim režimom prisiljeni nositi. Cvetenje žafranov sovpada tudi z 27. januarjem, ko obeležujemo mednarodni dan spomina na holokavst.

fotografije

V tem času, in nato še v mesecu aprilu, bodo učenci izvedli dejavnosti, ki bodo ohranjale spomin na milijon in pol judovskih otrok, ki so umrli med holokavstom, in v spomin še drugih otrok, ki so prav tako bili žrtve nacističnih grozodejstev.

Mentorica: Nina Vidonja, prof.

Korak k sončku

Projekt KORAK K SONČKU so v Zvezi Sonček začeli daljnega leta 1993. Takrat je Svetlana Makarovič napisala pravljico Veveriček posebne sorte in jo podarila otrokom s cerebralno paralizo, izdala pa jo je Zveza Sonček s pomočjo donatorjev. V projekt se vključujejo tako vrtci, osnovne šole in celo srednje šole. V letošnjem šolskem letu 2021/2022 se bodo v projekt vključili tudi učenci razredne stopnje.

Učitelji bomo cilje iz učnega načrta povezali ter prepletli s cilji zastavljenimi v okviru projekta. Pri razrednih urah ter ostalih urah po predmetniku bomo uresničili nekaj izmed zastavljenih ciljev projekta. V okviru projekta bomo tako brali literaturo na temo drugačnosti, se o tem pogovarjali, pisali pesmi, likovno poustvarjali, dramatizirali. Spoznali bomo delo ljudi, ki se vsakodnevno srečujejo z otroci s posebnimi potrebami. Pri urah slovenščine bomo vzporedno s cilji iz učnega načrta pisali pisma, voščilnice ter si dopisovali z učenci s IV. šole v Murski Soboti. Aktivnosti bodo potekale skozi celo šolsko leto.

Naša mala knjižnica

This image has an empty alt attribute; its file name is knjiznica.jpgProjekt Naša mala knjižnica je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah.

Učenci bodo prejeli Ustvarjalnike, katerih glavna naloga je motiviranje za branje zelo kakovostnih knjig ter izboljševanje njihovega poznavanja Slovenije, Estonije in Hrvaške.

S projektom Naša mala knjižnica želimo prispevati k bolj povezanemu knjižnemu trgu ter ustvariti nove možnosti za povezovanje. Premagati želimo razdrobljenost evropskega trga, ki je posledica različnih jezikov in kulturnih razlik med državami članicami.

Večja mobilnost avtorjev bo pripomogla k večji prepoznavnosti njihovih del v različnih evropskih državah, kar bo ustvarilo nadaljnje možnosti za prevode v druge jezike.  

Projekt Razvijanje pozitivnega samovrednotenja BASE

This image has an empty alt attribute; its file name is institut.jpgV okviru programov varovanja in krepitve zdravja od leta 2000 do 2022, Ministrstvo za zdravje sofinancira izvajanje programa za 10 šol.

Osnovna šola Puconci že drugo leto sodeluje v dvoletnem projektu z naslovom Razvijanje pozitivnega samovrednotenja, ki je oblikovan kot sistematičen in postopen proces, namenjen upoštevanju osebnih potreb otrok in mladostnikov ter krepitvi njihovega sodelovanja.

Vključena sta dva oddelka naše šole in sicer letošnji 5. in 7. razred. Program BASE je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k bolj odgovornemu in produktivnemu življenju v odraslosti. Osredotoča se na razvijanje petih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj; občutek varnosti, občutek identitete, občutek pripadnosti, občutek smiselnosti, občutek sposobnosti in spodbuja spoznavanje sebe, povezovanje z drugimi in vključevanje v skupnost.

Več o projektu najdete na http://www.insti-rok.si/

Popestrimo šolo 2016-2021

Z novim šolskim letom 2021/2022 se v septembru 2021 program zaključuje. Program je omogočal resorje za izvajanje dejavnosti izven rednega izobraževalnega programa. V okviru programa se je pripravljalo številne tedenske dejavnosti, kot je npr. šolski časopis, računalniško opismenjevanje, debatni klub, raziskovalne naloge, pomoč pri drugih dejavnostih, kot na primer kolesarski izpit, natečajih in še kaj.

Te dejavnosti omogočajo spoznavanje sodobnih tehnologij, soočanje z različnimi izzivi, s katerimi učenci krepijo kritično razmišljanje, reševanje problemov in timsko delo. Poudarek smo dali tudi povezovanju z okoljem. Multiplikator bo še v septembru učencem nudil individualno in skupinsko učno pomoč, pomoč pri pripravi seminarskih nalog in pri razlagi učne snovi.

Erasmus+ Konzorcij za mednarodne mobilnosti na prostem

CŠOD s sedežem v Ljubljani je v konzorcij povabil 10 organizacij (šole in vrtci) poleg CŠOD. Pridružene so organizacije iz Norveške, Španije, Finske, Nemčije, Češke, Švedske, Cipra, Romunije, Italije in Slovenije.

Cilj je nadgradnja didaktike učenja na prostem skozi izvedbo kvalitetnih aktivnosti na prostem. Izobraževalni obiski na temo učenja na prostem, partnerskih šol predstavljajo neposreden stik s predstavniki gostujoče organizacije in lažje pridobivanje odgovorov na vprašanja. Hkrati predstavljajo opolnomočenje strokovnih delavcev na področju učenja na prostem.

Cilj je tudi širjenje kvalitetne prakse pouka na prostem v redni program šol, vrtcev in CŠOD-jev v Sloveniji. Pouk na prostem se lahko izvaja v okviru naravoslovja, družboslovja, športa in jezikov.

Dostopnost