Skoči na glavno vsebino
+(386)2 545 96 00 ospuconci@ospuconci.si

Korak k sončku

Projekt KORAK K SONČKU so v Zvezi Sonček začeli daljnega leta 1993. Takrat je Svetlana Makarovič napisala pravljico Veveriček posebne sorte in jo podarila otrokom s cerebralno paralizo, izdala pa jo je Zveza Sonček s pomočjo donatorjev. V projekt se vključujejo tako vrtci, osnovne šole in celo srednje šole. V letošnjem šolskem letu 2023/2024 se bodo v projekt vključili tudi učenci centralne šole in obeh podružničnih šol. Učitelji bomo cilje iz učnega načrta povezali ter prepletli s cilji zastavljenimi v okviru projekta.

   

Pri razrednih urah ter ostalih urah po predmetniku bomo uresničili nekaj izmed zastavljenih ciljev projekta:

 • sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti,
 • medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
 • pomagati vsem otrokom uresničevati pravico do vključevanja v socialno okolje in polnega sodelovanja v njem,
 • predstavitev literature na temo drugačnosti.

   

V okviru projekta bomo tako brali literaturo na temo drugačnosti, se o tem pogovarjali, pisali pesmi, likovno poustvarjali, dramatizirali. Spoznali bomo delo ljudi, ki se vsakodnevno srečujejo z otroci s posebnimi potrebami. Pri urah slovenščine bomo vzporedno s cilji iz učnega načrta pisali pisma, voščilnice ter si dopisovali z učenci s IV. šole v Murski Soboti. Vzporedno s projektom Eko šola bomo že tretjo leto zapored zbirali plastične pokrovčke in jih namenili društvu Vesele nogice. Ob dnevu cerebralne paralize, 6. oktober, bomo nekaj besed namenili drugačnosti in se seznanili s pojmom cerebralna paraliza. 21. 3. 2024 bomo obeležili dan Downovega sindroma in obuli dve različni nogavici. Aktivnosti bodo potekale skozi celo šolsko leto.

 

Naša mala knjižnica

Projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti. Hkrati je namenjen tudi spoznavanju drugih evropskih kultur in skupne evropske dediščine. V projekt bodo v letošnjem šolskem letu, 2023/2024, vključeni učenci od 1. do 3. razreda.

Učenci bodo brali različne knjige ter reševali Ustvarjalnike z nalogami na temo izbranih knjig. Naloge v Ustvarjalnikih bodo zelo zabavne, krepile bodo učenčevo ustvarjalnost in domišljijo, pri tem pa zahtevale tudi podrobnejše branje in opazovanje.

Knjige in Ustvarjalnik so zasnovane v dveh zahtevnostnih stopnjah: za učence v fazi opismenjevanja in za tiste, ki že berejo in pišejo. Učenci bodo brali kakovostne knjige različnih avtorjev iz Slovenije in drugih evropskih držav. Skozi vse šolsko leto jih bodo k aktivnemu branju in ustvarjalnosti dodatno spodbujale še druge zanimive dejavnosti in nagradne naloge.

Spletna stran: nasamalaknjiznica.si

 KNJIŽNICA    

Erasmus+ “Poučujmo zunaj!”

CŠOD s sedežem v Ljubljani je v konzorcij povabil 12 organizacij (šole in vrtci). Pridružene so organizacije iz Norveške, Španije, Finske, Nemčije, Češke, Švedske, Cipra, Romunije, Italije in Slovenije. Cilj je nadgradnja metodike in didaktike učenja na prostem skozi izvedbo kvalitetnih aktivnosti na prostem. Izobraževalni obiski in seminarji na temo učenja na prostem, partnerskih predstavljajo neposreden stik s predstavniki gostujoče organizacije in lažje pridobivanje odgovorov na vprašanja. Hkrati predstavljajo opolnomočenje strokovnih delavcev na področju učenja na prostem. Cilj je tudi širjenje kvalitetne prakse pouka na prostem v redni program šol, vrtcev in CŠOD-jev v Sloveniji. Pouk na prostem se lahko izvaja v okviru naravoslovja, družboslovja, športa in jezikov.

Načela, ki jih projekt podpira so:

 • vključevanje in raznolikost,
 • okoljska trajnost in odgovornost,
 • digitalno izobraževanje,
 • aktivna udeležba v mreži organizacij Erasmus.


Prvo projektno leto se je zaključilo 30. novembra 2022 hkrati pa že poteka drugo projektno leto mednarodnih aktivnosti, ki se zaključi konec maja 2024, tretje projektno leto pa konec avgusta 2024.

Spletna stran projekta:

 

 

 

 

Varno s Soncem

Program Varno s Soncem je usmerjen k seznanjanju učencev o koristnih in škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov ter ukrepih s katerimi lahko nastanek škodljivih posledic učinkovito preprečimo ali zmanjšamo. V šolskem letu 2023/2024 bodo v projektu sodelovali učenci od 1. do 5. razreda. Učenci bodo v okviru pouka, razrednih ur, športnih aktivnostih ter pri podaljšanem bivanju spoznavali koristne in škodljive učinke sonca.

   

Pridobili bodo:

 • osnovna znanja o soncu (njihovi starosti primerno),
 • osnovna znanja o koži,
 • usvojili bodo pravilen način izvajanja zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov.

   

V okviru projekta bodo učenci raziskovali teme o soncu, likovno ustvarjali, napisali pesem, zgodbo, naredili plakat, si izdelali zaščitno pokrivalo. Poskrbeli bodo za dovolj pitja vode, se primerno zaščitili z oblačili in pokrivali. Omejili bodo čas gibanja na soncu ter dejavnosti izvajali v senci. Kot dodatno zaščito bodo uporabili kemične pripravke. O škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov bomo seznanili tudi starše učencev, ki se odpravljajo v plavalno šolo v naravi. Aktivnosti bodo potekale v spomladanskih mesecih.

      

EKO šola kot način življenja

EKO_ZNAKeko_sola
Spletna stran projekta:

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

  

CILJI EKOŠOLE:

 • vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja,
 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in krepiti kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

  

Projekti ekošole, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2023/2024:

 • EKO KVIZ,
 • ŠOLSKA VRTILNICA EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE,
 • PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST ALTERMED,
 • MLADI V SVETU ENERGIJE MLADI POROČEVALCI,
 • LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE VODA – NAŠE BOGASTVO.

   

Dejavnosti ekošole, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2023/24 bodo zelena straža, ločevanje odpadkov, recikliranje, Učinkovita raba energije – ogled HE, Lokalna prehrana, Čebele in čebelji pridelki, delavnice povezane z okoljskimi vsebinami, praznovanje Dneva Zemlje, razstave, skrb za čisto okolico šole, varčna in učinkovita raba energije, ozaveščanje o trajnostnem razvoju, biotska pestrost domačega kraja.

Šolska shema

S šolskim letom 2023/2024 se začenja novo 6-letno obdobje šolske sheme sadja in zelenjave ter mleka.

Šolska shema je ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije, s katerim se vsaki državi članici namenijo finančna sredstva za razdeljevanje brezplačnega obroka sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah. Namen šolske sheme je povečati porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih. Spremljevalni izobraževalni ukrepi so usmerjeni v izboljšanje prehranskih navad ter izobraževanje o zdravih prehranskih navadah, kratkih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Šole v letnem načrtu izvedbe šolske sheme predvidijo pogostost razdeljevanja, glede na višino pomoči na učenca (cca. 6 € za ŠSZ in do 4 € za ŠM).

Spletna stran: https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk šol. leto 23/24

OŠ Puconci bo v šolskem letu 2023/2024 sodelovala v vseslovenskem projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, katerega namen je izboljšati zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. V ospredje se postavlja pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujanje k pravilni in zdravi prehrani. Prav tako se ozavešča pomen živilskopredelovalne industrije. Posebna pozornost se namenja pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

Letos bo Tradicionalni slovenski zajtrk v petek, 17. novembra 2023. Letošnja osrednja tema je kruh, ki ga bomo povezovali z žiti in izdelki iz žit, tako je slogan letošnjega TSZ “Kruh za zajtrk

– super dan!” Na ta dan bomo pripravili dejavnosti, katerih vsebina bo povezana s cilji Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Spletna stran: https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/

 

Dostopnost