NPZ

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši je namenjeno sprotni izmenjavi potrebnih informacij za uspešnost in dobro počutje otrok v šoli. Posebna vrednost uspešnega sodelovanja je v enotnih načinih ukrepanja pri vzgoji in šolanju, zato si s starši želimo rednih stikov in pričakujemo vsaj mesečno sodelovanje s šolo v okviru krajših pogovorov z
razrednikom ali posameznim učiteljem.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer skupne in individualne govorilne ure, roditeljske sestanke,
druge oblike dela s starši ter kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo v šolskem letu 2021/2022 zaradi zdravstvene situacije in s tem priporočil in usmeritev NIJZ in MIZŠ, potekali na
daljavo: po telefonu, preko elektronske pošte, s pomočjo videopovezave…

Izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli, ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. O tem mora biti obveščeno vodstvo šole.
Skupne individualne pogovorne ure v popoldanskem času bodo v letošnjem šolskem letu na:

  • OŠ Puconci: vsak drugi torek v mesecu, med 15. in 17. uro;
  • POŠ Mačkovci: vsako drugo sredo v mesecu, med 15. in 17. uro;
  • POŠ Bodonci: vsak drugi torek v mesecu, med 15. in 17. uro.

Organizirani bodo najmanj trije roditeljski sestanki:

  • od 9. do 16. septembra 2021: predstavitveno-načrtovalni (organizirani po oddelkih ob upoštevanju priporočil NIJZ);
  • 9. februar 2022: izobraževalni
  • junij 2022: zaključna prireditev, prikaz-predstavitev dela in uspehov po oddelkih.

7. decembra 2021 bomo v popoldanskem času izvedli božično-novoletni bazar.
Izkupiček denarja bo namenjen za potrebe naših otrok.

Individualne govorilne ure učiteljev so objavljene tukaj.

V POMOČ – KORISTNE INFORMACIJE

Na tej strani lahko najdete številne koristne informacije zase in za svoje otroke, priročnike, ki so vam lahko v pomoč pri šolskih in domačih vajah oz. aktivnostih, povezave do strokovne in druge literature ter še marsikaj drugega.

Koristne spletne povezave za starše učencev s posebnimi potrebami:

Dostopnost